ദീപ്തം 8 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 8 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 8 BY VYGAV | PREVIOUS PART മനഃപൂർവം വൈകിക്കുന്നതല്ല സമയം കണ്ടെത്തി എഴുത്തി തീർത്ത അധ്യായങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു യാത്രയിൽ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു. ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രേ i cloud ഇൽ നിന്ന് ബാക് അപ്പ് കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നീട് ആവർത്തന വിരസത മടിപിടിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ കളയണ്ട എന്ന് കരുതി വീണ്ടും തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ സുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല […]

Continue reading

ദീപ്തം 7 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 7 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 7 BY VYGAV | PREVIOUS PART കുറച്ചല്ല വളരെ അധികം വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം രതിമൂർച്ച സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാവാം ചേച്ചി ആകെ തളർന്നു ഞാൻ കട്ടിലിൽ ചാരി ഇരുന്നു ചേച്ചി എന്റെ മാറിൽ തല ചായ്ച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു എന്തു പറ്റി പുലികുട്ടിയുടെ ഷൗര്യം മുഴുവൻ പോയപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ? പോയത് അല്ലാലോ എന്റെ സുന്ദര കുട്ടൻ ഊറ്റി കുടിച്ചതല്ലേ ! അയ്യോ ! […]

Continue reading

മീനയും മനുവും എന്ന അമ്മയും മകനും [Y-ഗവ്]

മീനയും മനുവും എന്ന അമ്മയും മകനും MEENAYUM MANUVUM ENNA AMMAYUM MAKANUM BY VAIGAV Wfhv¡m^w Mm³ sskPkv GkÀ¡pw Fsâ bpSpkÕ^mlwhNÄ. UobvSw Fjp¯n fpjpkWm¡m³ hmVn¡m¯Sn FÃmkt^mXpw £f tImUn¡p¶p H^p k`n] s{bmKÎn sb«ptbm]n 7 fmhw NX¶ptbm]Sv A_nªnÃ. H^p bpSn] NT]pfm]n B\v Ct¸mjs¯ k^kv BÀs¡Ãmw Uin¡pw F¶v A_n]nÃ. H^p tNmjnt¡mXv SrlqÀ dhv–]m{S]n B\v CSnsâ Bl]w Naªp Nn«n]Sv H^p A½]psX]pw fNsâ]pw […]

Continue reading

ദീപ്തം 6 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 6 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 6 BY VYGAV | PREVIOUS PART tI¨n At¸mjpw Fsâ S`]n C_ps¡ bnXn¨n^n¡pN]m]n^p¶p Mm³ bSns] tI¨n]psX f`Uzm^¯n N]än] kn^ bp_t¯¡v bSps¡ k`n¨psNm*v Mm³ DÅnt`¡v Ss¶ Sn^n¸n¨p N]än tI¨n H¶v WXpsbm¡ns¡m*v Fsâ N¿n bnXn¨p Ft´ tkUWnt¨m ? CÃXm Np«m Ft´mtbms` Bkp¶p ASv kr¯n]nÃm¯ Ø`w B\v At¿mXm C{S]pw tW^w Mm³ W¡n]n^p¶nX¯p Npj¸w […]

Continue reading

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 5 BY VYGAV | PREVIOUS PART bntä¶v ^mkntà Fjpt¶äp Npan¨p {ZÊv fm_m³ tW^w B\v Bt`mIn¨Sv fp*pw gÀ«pw Atà tk*Sv ? dmPv Sn^ªp H^p ZdnÄ fp*v Nn«n gÀ«v tWm¡n]t¸mÄ f\kma³ hvssä`nWp bän] H¶pw N*nà H^p ss`äv »q NaÀ gÀ«v FXp¯n«p tWs^ sfÊnt`¡v WX¶p F´m bSnknÃmsS WX³ tkg¯n ? sfÊns` tI¨n […]

Continue reading

ദീപ്തം 4 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 4 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 4 BY VYGAV | PREVIOUS PART tI¨nt]mXv hwhm^nÑv kas^ ASnNw tW^w sskNn]m\v A¶v Mm³ NnX¶Sv. 2 : 30 Wv Nymdv dp¡v sI]vSn^p¶p. 2 f\n¡v tcm¬ AXn¡p¶Sv tN«m\v D\À¶Sv tI¨n B]n^p¶p it`m Np«m Fjpt¶äntà ?? Òvfv Cà tkPw Fjpt¶äp {cgv Bkq k*nk^m³ B]n C_§pt¼mÄ knan¡v Mm³ Im] D*m¡n sk¡mw Dw […]

Continue reading

ദീപ്തം 3 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 3 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 3 BY VYGAV | PREVIOUS PART Mm³ tWs^ timÌ`n tbm]n Npan¨p {ZÊv FÃmw fm_n ko«nt`¡v knan¨p A½]pfm]n hwhm^n¨p C¶s` Hmcohn Wà Sn^¡m]n^p¶p ASpsNm*m\v knan¡msS C^p¶Sv tI¨n]pw D*m]n^p¶p sskNn]t¸mÄ tI¨n]psX ko«n NnX¶p ^mkns` B\v timÌ`nt`¡v k¶Sv At¸mjm\v tI¨n]psX NmÄ k¶Sv As½ tI¨n knan¡p*v Hmcohn tbmkm³ hf]fm]n Mm³ bns¶ knan¡mw Mm³ […]

Continue reading

ദീപ്തം [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM BY VYGAV Mm³ sskPkv ( 24 k]Êv ) ssUk¯nsâ hz´w Wm«n KWn¨p, Ct¸mÄ H^p {bfpO NY N¼Wn]n tKm`nsI¿p¶p. 3 kÀgw fp³bv Nym¼hv– CâÀkyq Njnªp t¹hvsfâv `en¨Sv bqsW hnän]n inµn fm{Sw hwhm^n¡p¶k^psX CX]n bN¨pWn¶ FWn¡v Nq«pNn«n] fm`mO]m\v Cu NT]ns` Wm]nN N¼Wn GÀ¸mXm¡n] timÌ`n 2 Unkhw fp³tb AÑWpfm]n k¶p Bklyfm] hmVW§apw fäpw […]

Continue reading