ടുളിപ് 🌷 4 [Sharp]

🌷 ടുളിപ് 4 🌷 Thulip Part 4 | Author : Sharp | Previous Part   എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇൗ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇൗ കഥയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായികത്തവർ ആദ്യം അത് ചെയ്യുക.   *****************************************************   നാൻസി കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കി. അക്ഷര ആയിരുന്നു. അവൾ തന്റെ നാവ് നാൻസിയുടെ വായിൽ കടത്തി. അവരുടെ നാവുകൾ നാഗങ്ങളെ പോലെ ചുറ്റിപ്പിണർന്നു. അവൾ നാൻസിയുടെ മുലകളെ […]

Continue reading

ടുളിപ് 🌷 3 [Sharp]

🌷 ടുളിപ് 3 🌷 Thulip Part 3 | Author : Sharp | Previous Part   എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ക മുതൽ പേജു ഉൾപ്പെടുത്താൻ അടുത്തഭാഗങ്ങൾ തോട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്***************************************************** വെള്ളം പോയതിനു ശേഷം നാൻസി ഉറങ്ങി പോയി. രാവിലെ 7 മണിക്ക് കാവ്യ വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് അവലെഴുന്നെട്ടത്. അവളുടെ കാലുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപിടിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ അവളുടെ പൂറു വീണ്ടും തരിക്കാൻ തുടങ്ങി. “ഗുഡ് മോണിംഗ് നാൻസി… എന്തൊരു ഉറക്കം ആടി ഇത്? […]

Continue reading

ടുളിപ് 🌷 2 [Sharp]

🌷 ടുളിപ് 2 🌷 Thulip Part 2 | Author : Sharp | Previous Part   കഥയുടെ ആദ്യഭാഗം വായിക്കത്തവർ വായിച്ചതിനു ശേഷം ഈ പർട് വായിക്കുക***************************************************** “അയ്യോ…” ശബ്ദം കേട്ടു കീ ഹോളിൽ കൂടി കണ്ട കാഴ്ച നാൻസിയെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. റൂമിൽ കാവ്യ പൂർണ നഗ്നയായി അലരുന്നൂ. കട്ടിലിന്റെ ഫുട് രെയിൽ അവളുടെ പൂറിൽ ആയിരുന്നു. നാൻസി വാതിൽ തുറന്നു അകത്തു കയറി. “എന്തുവാടി ഈ കാണുന്നെ?” “നാൻസി ഹെൽപ്!” […]

Continue reading