കോളേജ് ടൂർ

ജ്യോതിയോടൊപ്പം കോളേജ് ടൂറിൽ     ഇത് എന്റെ തന്നെ  കഥ ആണ്… ഇതിൽ കഥയുടെ രസത്തിനായി ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടില്ല … കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് ടൂർ പോയി… ഒരു ബസ്സിൽ .. 3 ദിവസത്തെ ടൂർ… നമുക്ക് വേണ്ടതല്ലേ പറയേണ്ടത്.. എന്റെ ക്ലാസിൽ ഒരു ആറ്റം ചരക്കുണ്ട്.. ജ്യോതിക.. സൂപ്പർ.. മെലിഞ്ഞു വെളുത്തു ഒരു സുന്ദരി.. അവൾക്കു കോളേജിലെ തന്നെ ശരത് എന്നൊരു ചൊങ്കൻ ചെക്കൻ ലൈന് ഉണ്ട്.. എന്നാലും ഇടക്ക് കോളേജിൽ അവളുടെ മുലക്കും […]

Continue reading