സുനിത

ഈ എഴുതുന്നതില്‍ എന്തങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കണം ഇത് എന്റെ അനുഭവ കഥയാണ് …. എന്‍റെ പേര് മഹേഷ്‌ എന്നാണ് ഞാന്‍ വളരെ സുന്ദരനും സല്‍സോഭാവിയും ആയിരുന്നു .എന്റെ പ്രായം 18 .ആണ് അപ്രിതിക്ഷ്തമായി സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവ കഥ എന്‍റെ മൊബൈലില്‍ വന്ന ഒരു മിസ്സ്കളാന് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഞാന്‍ മൊബൈല്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ ഒരു മിസ്സ്കാള്‍ വന്നു .  അപ്രിതിക്ഷ്തമായ് വന്ന മിസ്സ്കാള്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ തിരിച്ച വിളിച്ചു അപ്പോള്‍ മരുതല്കള്‍ […]

Continue reading