ചിത്രയുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാമം

ചിത്രയുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാമം അനു അനു CHITHRAYUDE OLINJIRIKKUNNA KAAMAM AUTHOR ANUANU ഹൈ. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥയാണ്. ഞാൻ ഈ ഏരിയയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് മായി ഡിസ്‌കസ് ഒകെ ചെയ്ത് ആണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. എന്റെ പേര് ചിത്ര. ശാലീന സൗന്ദര്യം ആവശ്യത്തിലധികം ഉള്ള എന്നെ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നോക്കി ഗർഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നോട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ന് വരെ ആരും […]

Continue reading