രാജിച്ചേച്ചി… എന്റെ അമ്മായി 3 [കിച്ചു]

രാജിച്ചേച്ചി… എന്റെ അമ്മായി 3 Raaji Chechi Ente Ammayi Part 3 | Author : Kichu [ Previous Part ]   “കിച്ചു എന്നാ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിനു ആാാ എഴുത്തുകാരനോടും ആ എഴുത്തുകാരനെ ഇഷ്ടപെടുന്ന ആരാധരോടും ആദ്യമേ ക്ഷേമ ചോതികുന്നു ” രാജിച്ചേച്ചി – എന്താടാ വിഷ്ണു                              ഈ പാതിരാത്രി          […]

Continue reading

വൈറ്റ്ലഗോണും ഗിരിരാജനും 2 [കിച്ചു]

വൈറ്റ്ലഗോണും ഗിരിരാജനും 2 Whitelagonum Girirajanum Part 2 bY കിച്ചു? “”…Mm³ tbm]n Ft¶mÀ¯v fnhv. sskävs`tPm¬… ¹ohv tZm*v tPm Ftk…”” Pn^n^mK³s_ Cu S¶nãw Wn_ª kÀ¯fmWw Fs¶ kÃmsS sImXn¸n¨p… ASpw Cu sI_n] NT]mNp¶ {bb©¯nsâ hrãn]pw ØnSn]pw hwim^kpw B] Mm³ C§sW sS§n³s_ tIm«n Sq¼]pw bnXn¨n^n¡pt¼mÄ… ASv fm{Stfm..? AtÃ`pw H^p tNmjn¡v b_]m³ sNmÅmkp¶ km¡pNÄ Bt\m CSv… Nm\m³ C¨n^n tNmjn fhns`ms¡ […]

Continue reading

വൈറ്റ്ലഗോണും ഗിരിരാജനും [കിച്ചു?]

വൈറ്റ്ലഗോണും ഗിരിരാജനും Whitelagonum Girirajanum bY കിച്ചു? hpir¯p¡sa Mm³ Cu b_]m³ tbmNp¶ NT Fsâ]Ã… hwekn¨Smt\m F¶v tbm`pw A_n]nÃ… H^pbs£ Wn§Ä CSv tW^s¯ tN«n^n¡mWpw hmVyS]p*v… Mm³ Ss¶ CSv H^p hµÀeklm M§apsX sSmXn]n Nrgn¸\n¡nX]n tN«Sm\v… H^p Unkhw ko«pNm^psX C¯nÄ¡®n, sk_psS eqfn¡p em^w… F¶n§sW]pÅ `£\w sN« bpNjv¯`pNÄ tN«v hinsN«p bp_¯n_§n, sSmXn]n sS§nWv SXsfXp¯p sNm*n^p¶t¸mam\v Mm³ B H¨]pw diakpw tNÄ¡p¶Sv… […]

Continue reading