എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം

എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം Ente Arangettam bY കാമദേവന്‍ NT¡v F´v tb^nX\w F¶ In´]n Wn¡pt¼mam\v CSv Fs³_ A^t§äw Atà F¶v tSmWn]Sv k`n] kmINfXn¡v Wn¡p¶nà ……..NmftUk³ SpX§pN]m\v k`n] {bSo£ H¶pw tk*……ssX¸v sI¿m³ k`n] fXn]m\v ¶m sSmX§t`……. k`n] {btSyNS H¶pfnà hmVmVm^\ H^p WmXv Mm³ Ss¶ Wm]N³ tb^ns`m¶pw k`n] Nm^y fnÃtÃm F¦n`pw sNX¡t« tb^v Fs³_ tb^v A¸p ^mkns`s¯ H_¡w D\^msS NnX¡pN]m\v […]

Continue reading

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 5

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 5 Ente Ganga Chechi Part 5 bY:കാമദേവന്‍ Aadyamuthal vaayikkan Click here ചേച്ചി പോയതിനു ശേഷം കിടന്നുറങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി രാവിലെ ചായയുമായി വന്നു വിളിച്ചുണര്‍ത്തി. കേട്ടിപിടിക്കാന്‍ പോയെങ്കിലും അതിനു നിക്കാതെ നീ വേഗം എണീട്ടുവാന്ന്‍ പറഞ്ഞു പോയി. എനിക്ക് മനസിലായി അമ്മായി അധികം ഫ്രീ ആയിട്ടില്ലെന്ന്‍. ചായ കഴിച്ച് ഗ്ലാസുമായി അടുക്കളയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോള്‍ അമ്മായി എന്നെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി.ഞാന്‍ ചിരിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി എന്താ ചേച്ചി ഇത്ര കനംമുഖത്ത് […]

Continue reading

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 3

എന്റെ ഗംഗ ചേച്ചി 3 Ente Ganga Chechi bY:കാമദേവന്‍@kambimaman.net ചേച്ചി രാവിലെ വന്ന്‍ എന്നെ വിളിച്ചെഴുന്നെല്പ്പികച്ചു.കെട്ടിപിടിച്ച് ഒരുമ്മ തന്ന്‍ അവരുടെ പാന്റി മേടിച്ച് വേഗം കുളിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്ന്ന്‍ വരാന്‍ പറഞ്ഞു പോയി. ഞാന്‍ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത കര്മ്മ ങ്ങള്‍ തീര്ത്തു ഭക്ഷണത്തിന്നായി ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരുംകൂടി ഇരുന്നു. അമ്മായിക്ക് ഊര വേദന കൂടുതല്‍ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു . എന്താ ഗംഗ ചേച്ചി അമ്മായിക്ക് ഇങ്ങിനെ വേദന വരാന്‍ ?? ഇന്നലെത്തെത് ഓര്ത്ത് ചോദിച്ചു . ചേച്ചിക്ക് മനസിലായെങ്കിലും […]

Continue reading