ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി [കാന്തപ്പൻ]

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി bY കാന്തപ്പൻ ORU PAZHAYA KOOTTUKARI BY KANTHAPPAN   Zm Wo C¶v tNmtaKn tbmNp¶ntÃ..,,? A½]psX lÐw tN«m\v Mm³ D_¡¯nÂWn¶pw D\À¶Sv, l^n]m\v hf]w 8Njnªn^n¡p¶p, 40fnWnäv ]m{S]p*v tNmtaKnt`¡v ASpw dÊn tbmN\w 9 30Wp ¢mhpw SpX§pw, CWn]pw NnX¶m C¶v tk\p fmgnsâ kmt]`n^n¡p¶Sv tNÄt¡*n k^psf¶pÅSpsNm*p tkPw F\oäp, lNm^w bns¶]pw hin¡mw b_]pt¼mÄ sprfy sI]p¶tbms`]pÅ fmgnsâ Sp¸`m\v hin¡m³ bmXv… Bim […]

Continue reading