ടീച്ചർ ആന്റിയും ഇത്തയും 28 [MIchu]

ടീച്ചർ ആന്റിയും ഇത്തയും 28 Teacher Auntiyum Ethayum Part 28 | Author : Michu  Previous Part | www.kambistories.com   (കഥ ലേറ്റ് ആയതിൽ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ലെന്നറിയാം ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ഗ്യാപ് വന്നെന്നും അറിയാം.ഈ കഥയെ നെഞ്ചിൽ ഏറ്റിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. രണ്ട് പേജിൽ ഒതുങ്ങിപോകാവുന്ന ഒരു കഥയായ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിഏഴു പാർട്ടുകൾ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്ന് മാത്രമാണ്.വിമർശനങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ടുകൾക്കും നന്ദി. […]

Continue reading