കന്നിപ്പളുങ്കേ പൊന്നും കിനാവേ [ കമ്പിപ്പാട്ട് ]

കന്നിപ്പളുങ്കേ പൊന്നും കിനാവേ [ കമ്പിപ്പാട്ട് ]   രീതി: കന്നിപ്പളുങ്കേ പൊന്നും കിനാവേ സുന്ദരി പുന്നാരേ –  ഒപ്പനപ്പാട്ട്  BY SHAMSUKI സിനിമ : അങ്ങാടി —————: കന്നിപ്പൂറത്തീ പൊന്നും പൂറത്തീ സുന്ദരി പൂറത്തീ കണ്മണിപ്പൂറ്റില് വെള്ളപ്പൊക്കമിന്ന് കല്യാണരാവല്ലേ -ഇത് കല്യാണരാവല്ലേ ആനപ്പൂറത്തീ മദനപ്പൂറത്തീ മന്ദാരപ്പൂറത്തീ അരമണിക്കന്തിന്റെ തലമേലുരസുവാൻ ആനക്കുണ്ണ വന്നെത്തീ-ഇന്നൊരു ആനക്കുണ്ണ വന്നെത്തീ (കന്നിപ്പൂറത്തീ) ചെന്താമരമോറും മാറിൽ മുലകളും ആരും നോക്കീടുന്നോരാനച്ചന്തികളും ചെക്കന്റെ ഉള്ളിലെ കാമം പുറംതള്ളും രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുമിട്ടിട്ട് മൊഞ്ചത്തിയായി നീ വന്നതല്ലേ […]

Continue reading