താജ്മഹൽ 3 [Rajeesh] അവസാന ഭാഗം

താജ്മഹൽ 3 THAJMAHAL PART 3 BY RAJEESH | Previous Parts fpwSmhv Fs¶ sNmSnt]msX tWm¡n. ‘`kv ]p ^Kotg«m.’ ASv b_ªpsNm*v AkÄ Fsâ Ip*pNXn¨p. MmWpw AkapsX Ip*p NXn¨p. b^hvb^w H^p fÕ^t¯msX M§Ä b^hvb^w Ip*pNÄ Wp\ªpsNm*n^p¶p. Mm³ k`SpssNsNm*p AkapsX fp`NÄ bnXn¨p sM^n¨p. CXSp ssNsNm*p AkapsX Np*n]pw. F¶n«p Ip*p NXn¨p k`n¨psNm*n^p¶p. Mm³ Aksa sbm¡ns]Xp¯p e£\w Njn¨ tXdnant`]v¡v sk¨p. F¶n«p Ip*p […]

Continue reading