ഒരു വവ്വാൽ കഥ

ഒരു വവ്വാൽ കഥ Oru Vavval Kadha bY ഓഷോ “”FXm ..AkÀ CSv FknsX]m…F{S tW^m]n tWm¡n Wn¡p¶p “” H^p f\n¡qt_maw Nm¯p Wn¶ fpgn¨n`n Hmtgm tImUn¨p. “”Ak·mt^msXÃmw Mm³ kyàfm]n b_ªSm…CknsX timÌ`n sk¨p sscW _ntih tWm¡mw F¶v “” “”FÃmw FknsXs]¦n`pw km]ntWm¡n Wn¡p¶p*mNpw”” b_ªpsNm*n^p¶t¸mÄ A^p\pw AÂknWpw N¸`*n]pw tNm_n¨psNm*p BXn Sq§n k¶p. “”FXm …dm¡n DÅk·mÀ Hs¡ FknsX]m?…Cs¶¦n`pw FÃmw shäv B¡n]nsæn Wmsa WmXNw […]

Continue reading