ആൻസി മമ്മിയും ജോണും പിന്നെ അവന്റെ അങ്കിളും [എബിൻ]

ആൻസി മമ്മിയും ജോണും പിന്നെ അവന്റെ അങ്കിളും Ancy Mammiyum Johnum Pinne Avante Unclum | Author : Abin   അവൻ തന്റെ മമ്മിയോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കൂടി വയ്യ.. സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ തന്നെയാണ് തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജോണിനെയും മമ്മി കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനും തന്റെ മമ്മിയെ സ്വന്തം മമ്മിയെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് കരുതിയാണ് താനും ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരബദ്ധം പറ്റിയപ്പോൾ അതിന് […]

Continue reading