നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 4 [നഹ്മ]

നഹ്മയും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് കുര്യനും 4 Nahmayum professor Varghese Kuriyanum 4 | Author : Nahma [ Previous Part ]   നഹ്മ റൂമിൽ എത്തി. അപ്പോ ആണ് ഉമ്മ വിളിച്ചത് കണ്ടത്. തിരിച്ചു വിളിച്ചു കുറെ സംസാരിച്ചു നിക്കാഹിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു പൊതുവെ. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കാഹ് നടത്തും എന്നത് പറയുമ്പഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ചിന്ത. താൻ ചെയ്തത് തെറ്റായില്ലേ എന്നൊക്കെ. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ […]

Continue reading