പാറമടയിലെ പോര്‍ച്ച് [ഭവാനിയമ്മ]

പാറമടയിലെ പോര്‍ച്ച് Paramadayile Porch | Author : Bhavaniyamma ഇത് എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവന മാത്രമായ ഒരു കഥയാണ്.. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നെങ്കില്‍ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാവുന്ന ചില പേരുകള്‍ കൊടുത്തത് വെറുതേ കണക്ട് ചെയ്യ്തെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു   കഥയിലേക്ക്   പാറമട വീട്.. മൊട്ട ബാലു എന്ന പഴയ ഛോട്ടാ ഗുണ്ടയുടെ വീട്.. മൊട്ടബാലു ഇപ്പോള്‍ പഴയപോലെ ഗുണ്ടാ വര്‍ക്കൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല.. ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തമായൊരു നാഷണല്‍ പെര്‍മിറ്റ് പാണ്ടിലോറിയുണ്ട്..അതുമായി കൊച്ചി […]

Continue reading

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 3 [അജ്ഞാതൻ]

കുറച്ചു നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക് ശേഷം വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് … സ്വന്തം അജ്ഞാതൻ . സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 3  SALT & CHILLY 3 BY അജ്ഞാതൻ Previous Part ലെച്ചു വാതിലിനു വിടവിലൂടെ അകത്തു നടക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നു . മുടിയൻ ചരിഞ്ഞു കിടെന്ന നീലുവിന്റെ പാന്റീസ് മുഴുവനായും ഊറി മാറ്റി കൊഴുത്ത കുണ്ടിയിൽ പതിയെ കൈ കൊണ്ട് ഞെരിച്ചു ഉറക്ക ച്ചടവിൽ നീലു ചെറുതായി ഒന്ന് ഞരങ്ങി . ടെൻഷൻ കാരണം അവനു എന്ത് […]

Continue reading

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 2 [അജ്ഞാതൻ]

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 2  SALT & CHILLY 2 BY അജ്ഞാതൻ s`¨pknsâ ssN {bt]mP¯n SaÀ¶ Wo`p tW^s¯ cpZv– Njn¨p NnsX¶p .hmUm^\ D¨¡v D_¡w bSnknà C¶v go\w Nm^\w D_§nt¸m]n .`¨pknsâ]pw AkØ f_n¨m]n^p¶nà Nps_ tW^w tcm\n Nan¨ Akapw D_¡¯nt`Nv kjpSn ko\p . B hf]¯m\v t{bm{Pmw Nym³h B] h¦X¯n fpXn]sâ ^wP{btklw . fp³bn kmSn Sp_¶n«p*v Bs^]pw Nm\mWnà .AN¯p N]_n A½]psX _qw […]

Continue reading

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 1 [അജ്ഞാതൻ]

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 1 SALT & CHILLY 1 BY അജ്ഞാതൻ bpSns]m^p NT FjpSn SpX§pN]m\v. Mm³ NTs]jpSpN]m\v CWn]pw Nps_ bmÀ«pNÄ FjpSm³ D*v ASnWnX]vNv B\v CSv. . Wn§apsX Aen{bm]w A_ntª CSv SpX^pN]pÅp.. . hvtWit¯msX AÚmS³ … D¸pw fpaNns` H^p AkVn ¡m`w … h¬–tZ B]Sp sNm*p bSns] F\oäm fSns]tÃm Ft¶mÀ¯v Wo`p dm`pknsW]pw sN«nbnXn¨p NnsX¶p.. bntÅÀ bmXk`¯m\v fpXn]³ t{bm{PmfnWv tbm]n […]

Continue reading