സ്വാപ്പിങ് ക്ലബ്‌ പാർട്ട്‌ 1 [ഉണ്ണീസ്]

സ്വാപ്പിങ് ക്ലബ്‌ പാർട്ട്‌ 1 Sw_apng Club Part 1 bY ഉണ്ണീസ്   im]v FÃmkÀ¡pw hpOw AsÃ… Mm³ D®n… bpSn] H^p NT]pfm]n B\v C¯k\ k^p¶Sv… Ct¸mÄ b{S¯n`pw Xn kn ImW`pNan`pw tchv dp¡n`pw kmXvhm¸n`pw Hs¡ Gäkpw NqXpS N*p k^p¶ H^p hwekw B\tÃm AkninSw, Hant¨m«w, em^y eÀ¯mknsW]pw Np«nNsa]pw sNm¶v NmfpNtWmsXm¸w tbm]v–, eÀ¯mkv em^ys] Dtb£n¨p tks_ sN«n… Fs¶ms¡ CSm ASnsWÃmw H^p […]

Continue reading