മുറ്റമടി [ഈദി അമീൻ]

ഈദി അമീൻ്റെ ആദ്യ കഥ.. അതിരുകളില്ലാതെ അനുഭവിച്ച കാമ സുഖവും കഴപ്പും . പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ പൂചെണ്ടുകൾ വാരി വിതറുക സ്മിതയെ ഗുരുവായി കണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. മുറ്റമടി Muttamadi | Author : ldi Amin ഞാൻ റാഫി, ഉപ്പയും ഉമ്മയും സഹോദരങ്ങളും കസിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സൽമത്തയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു സാധാരണ മലബാർ കുടുംബം. കസിൻ്റെ ഭാര്യ സൽമ യാണ് ഇതിലെ നായിക. നായകൻ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. ., ഈ എളിയവൻ തന്നെ, സൽമ! […]

Continue reading