സുഗദ്ധ വനം [ആനീ]

സുഗദ്ധ വനം Sugantha Vanam bY Aani   വയനാട്ടിലെ ഒരു ഉൾ’ നാട്ടിലാണ് ഇ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പരിദിയായിരുന്നു ആ നാട് തികച്ചും പുറം ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത നാട്ടുകാർ പഠിപ്പും വിവരവും ഉള്ളവർ കുറവ് ആകെ അവിടെയുള്ളത് ഒരു സ്കുളും ഒരു ആശുപത്രിയും മാത്രം ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി വന്നതായിരുന്നു പ്രിയ അതും എരണാകുളത്തിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു ഡോക്റ്റായിട്ട് അവൾ മാത്രം വളരെ […]

Continue reading

ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് [ആനീ]

ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ്  Cheating MAssage bY ആനീ എന്റെ പേര് മീയ ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് പടിത്തം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പെൻകുട്ടികളെയും പോലെ എന്നെ യ്യും കല്ലാണം കഴിപ്പിച്ചു ഒരു അമേരിക്കൻ ചെറുക്കൻ വീശാഖ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം മാസം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കലെക്ക് പറന്നു ഒരാഴ്ച്ച അവിടെ കറങ്ങണം അതാ പ്ലാൻ പുതിയ സിറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്ര ട്ടു അന്ന് അവൻ എന്നെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയത് ബിച്ചിലെക്കായിരുന്നു ബിക്കിനി ധാരീകളായ മധാമമാർ സായിപ്പൻമാരും ചില മധാമ്മ മ്മാർക്ക് […]

Continue reading