പെങ്ങളൂട്ടി

പെങ്ങളൂട്ടി Pengalootty bY ആരോമൽ ഇത് ഒരു കമ്പികഥ        അല്ല ഇത് എന്റെ കഥ അല്ല     എന്റെ      ഇതിലെ ഓരോ     വാക്കും    ഞാൻ     കടമെടുത്ത   വാക്കാണ്      നിങ്ങൾ         ചിലപ്പോൾ   നേരത്തെ  വായിച്ചു           കാണും      ഇത്        വയ്കിത്തവർ […]

Continue reading