അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും ( ഭാഗം 6)

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 6 Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 6 bY Pooja | Previous Parts Np_¨v Njnªt¸mÄ htKgv N®v Sp_¶v tWm¡n]t¸mÄ A½p Ssâ sW©n S` sk¨v D_§p¶p .. Ak³ bSps¡ A½pknsW sdZn NnX¯n]Spw Akapw N®v Sp_¶p .. Ak^psX N®pNÄ b^hvb^w Nq«nfp«n .. htKgv A½pknsW sN«nbnXn¨v AkapsX hnµq^w C« sWän]n AfÀ¯n Ipwdn¨p.. AkÄ tImUn¨p htK«Wv hpOnt¨m .. […]

Continue reading

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 3    ദ ടൂർ

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 3 Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 3 bY Pooja | Previous Parts   അമ്മുവിന് ദേഷ്യം അടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല .തന്റെ ഭർത്താവായ രമേഷിനെ ഒർത്ത് അവൾക്ക് പുശ്ച്ചം തോന്നി. വെറുതെ ഇരുന്ന എന്നെ.. തന്റെ  ഭർത്താവ് ചൂടാക്കി വിട്ടു .. ഇപ്പോൾ പൂറ് എന്തിനോ വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു .. ഇപ്പോൾ സജേഷിനോട് അവൾക്ക് സ്നേഹം മുൻപത്തേക്കാളും ഇരട്ടിയായി.. ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ എന്റെ അരയെ പട്ടിണി കിട്ടിട്ടില്ല .എത്ര […]

Continue reading

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും ( ഭാഗം 2 ദ കൺക്ലൂഷൻ )

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum bY Pooja   ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച് വരുന്നവർക്കെ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ , click here to read first part കഥ വായിച്ചുതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറുകൾ  ദയവായി ഇടുമല്ലോ ..??. ഭാഗം 2 –    ദ കൺക്ലൂഷൻ ദുബായ് വിമാനം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് മുഴങ്ങി .. അത് കേട്ട് സജേഷ്  ഇറങ്ങി വരുന്ന യാത്രക്കാരെ  […]

Continue reading