മധുരം ജീവാമൃതം

മധുരം ജീവാമൃതം Madhuram Jeevamritham Author :വെണ്ണ ക്കള്ളന്‍ പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇതു ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരൻ ആയത് കൊണ്ട് എഴുതന്നതല്ല എഴുതാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് എഴുതന്നതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും കുറച്ചു നടന്ന സംഭവങ്ങളും കുറച്ചു സങ്കല്പങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരു നിഷിദ്ധസംഗമ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മിക്ക സംഭവങ്ങളും നിഷിദ്ധസംഗംങ്ങൾ ആണല്ലോ . എന്നാൽ കഥ തുടങ്ങാം.                  […]

Continue reading