ഹോം നേഴ്സ് [അനൂപ്]

ഹോം നേഴ്സ് Home Nurse | Author : Anoop   ഹലോ…. ഞാൻ അനൂപ്, നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അത്യാവശ്യം കഥകൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സൗമ്യ ടീച്ചർക്കു മുന്നിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു മൂന്നാലു വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനെന്ന ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഞാനും ചേട്ടനും അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ മുത്തച്ചനും. മുത്തച്ഛന് […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5  BALYATHILE ORMAKAL PART 5 BY ANOOP SS | Previous Part   ko«ns`¯n] Mm³ At¸mÄ Ss¶ Nn\_nsâ N^]n tbm]n Npan¨p k¶p.F¶n«p {dm]pw bmkmX]pw ASnWpfpNan fmN-vhn]pw V^n¨p AXp¡atKm`n]n GÀs¸«p.H^p F«pf\nt]msX eÀ¯mkv F\oäp bÃp tS¨p Npan¨p s_Zn B]n k¶p. Mm³ Nm¸n sNmXp¡pt¼mÄ Wm¯q³ NpX]pfm]n ko«nt`¡p k¶p.D®ns] Sn^¡n]t¸mÄ CSpks^ F\oänà fj]tà b\n]nÃm¯SpsNm*p AkÀ knan¨nà F¶pb_ªp.^mkns` WX¶ b\n]psX £o\w […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 4 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 4  BALYATHILE ORMAKAL PART 4 BY ANOOP SS | Previous Part   A¶v ko«n F¯n]t¸mÄ GNtUlw H³bSv f\n Njnªp.eÀ¯mkp fq¡äw NpXn¨p tdmVfnÃmsS Sn®]n NnX¶p_§p¶p*m]n^p¶p. Mm³ tkPw tbm]n e£\w D*m¡n, bn¶oXv tbm]n Npan¨n«p k¶p Bim^w Njn¨n«p NnX¶p.tKm`n]psX £o\w Ds*¦n`pw N®X¡pt¼mÄ fWÊn sSan]p¶Sv D®n]psX Km¡nk]v¸pw Akâ N_p¯ WoafpÅ N^nko^Wpfm]n^p¶p.ASnsW ko*pw Nm\mWpÅ tfmiw DÅn A`]Xn¡p¶p.Ak³ A½]psX {bm]fm] hv{Sot]msXm¸w […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 3

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 3  BALYATHILE ORMAKAL PART 3 BY ANOOP SS | Previous Part   NqXpS hf]w AknsX Wn¶m AkÀ N*mt`m F¶ hwl]¯m Mm³ hmkVmWw koXnsâ skan]n tbm]n tSm«pk¡n Iq*]nXp¶Spw tWm¡n AknsX Wn¶p. Np_¨p tW^tf AknsX Wn¶t¸mÄ tI¨n Sn^nsN k^p¶Sp N*p A§sW Akt^msXm¸w ko«nt`¡p tbm]n. Unkh§Ä Njnªptbm]n.CSnWnX]n hpt^tg«³ H^p blpknsW km§n,ASnsW tWm¡pkmWpÅ tKm`n tfmans] G¸n¨p. A§sW b\n]ps*¦n`pw […]

Continue reading