ആ രാത്രിയിൽ [Arya]

ആ രാത്രിയിൽ Aa Raathriyil | Author : Arya   നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ  എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണു ഞാൻ  നിങ്ങളുമായി പങ്കുവക്കുന്നത് അക്ഷരത്തെറ്റ് വന്നാൽ ഷെമിക്കുക. ഇനി ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു പറയാം എന്റെ പേര്  രാജു  ഇരുപത്തിമുന്ന് വയസു ഒരു  ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു  എന്റെ വീട്ടിൽ  അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി  എന്നിവരാണുള്ളത്   അച്ഛൻ സർക്കാർ ജോലിക്കാരൻ ആണു അമ്മക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയുണ്ട്  എന്റെ പെങ്ങൾ രേഷ്മ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കു […]

Continue reading

അനുജത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി

അനുജത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി Anujathikku vendi Author : Sanoop F³s_ tb^v hWqbv . Cu NT]ns` Wm]nN Fsâ AWpK¯n]m\v AÑsâ AWpKsâ fNam\v Ct¸mÄ AkapsX knkmiw Njnªn«v H¶^ kÀgt¯maw B]n. CWn Aksa Np_n¨v b_]mw Wà skap¯ Wn_w D^p* l^o^w AVnNw D]^fnÃ. Wà SpXp¯ D^p* fp`NÄ B^pw H¶v Nan¡m³ Cãs¸Xp¶ {bNrSw knkmi¯nWv fp³bpks^ H^n¡`pw Mm³ Aksa fsäm^p ^oSn]n`pw N*n^p¶nà H^p AWpK¯ns] […]

Continue reading