അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 6 [vishal vishag]

Posted by

അമ്മയും ഞാനും അയൽക്കാരും 6

Ammayum Njaanum Ayalkkarum 6 | Author : vishal vishag 

Previous Part | www.kambistories.com


കഥ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ ഇതിനു മൂന്നം എഴുതിയ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം വായിക്കുക .. നിങ്ങളുടെ വില ഏറിയ അഭിപ്രായം നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാം കമെന്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുമല്ലോ


സമയം കടന്നു പോയികൊണ്ടിരിന്നു.താൻ മോഹിച്ചത് പലതം തനിക്ക് കിട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസരം പോലും മറന്നു ലേഖയും വിനും ആ കാട്ടരുവിയുടെ തീരത്തു തൻ്റെ രതി ക്രീഡകളിൽ മുഴുകി ഇരുന്നു .. നേരം കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു…

മണൽ തിട്ടയിൽ നിറഞ്ഞ പൂരമായി ലേഖയും വിനുവും എത്ര നേരംഅങ്ങനെ കിടന്നു എന്ന് അരിയിൽ ഒടുവിൽ അവൻ അവളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറിയപ്പോൾ അവളുടെ പൂറിൽ നിന്നും വെള്ളം തെറിച്ചു ഒഴുകി .. പിന്നെയും അവൻ്റെ കരിവീരൻ കരുത് ആർജ്ജിച്ചു വരുന്നത് ലേഖ അറിഞ്ഞു കാടിന്റെ വന്യതയിൽ അവൾ പരസപരം കാമത്തിന്റെ പുതിയ പടവുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു രതിയുടെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ

 


ഈ സമയത്തു വീട്ടിലും ചില മാറ്റങ്ങളുടെ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ശാലിനിയുടെ മനസിലും രാത്രിയിൽ അജുവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരം അവരിൽ മറ്റാന്റിന്റെ വിത്ത് പാകിയിരുന്നു … തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നക്ഷതപ്പെടുത്തി ഇനിയും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണോ എന്ന ചിന്ത ആളുടെ മനസ്സിൽ ഉടൽ എടുത്തിരുന്നു … അജുവിന്റെ പല വാക്കുകളും അവളിൽ നാമ്പിട്ട ആ വിത്തിനു വെള്ളം വളവും ആയികൊണ്ടിരുന്നു .. താൻ ഇതുവരെ നശിപ്പിച്ച തൻ്റെ സമയം ഓര്ത്തു ആൾ വിഷമിച്ചു … എനിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ പുതിയ ഒരു മാറ്റം തനിക്കും വേണം എന്ന അവൾ ചിന്തിച്ചു ..

തുടങ്ങിയിരുന്നു വികാരങ്ങൾ പലതും അടക്കി താൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ചു ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.