അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 4 [രാജ]

Posted by

അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 4

Amma Oru Kothichiyaa Part 4 | Author : Raja | Previous Part


 

ചിറ്റപ്പനുമായി      അമ്മയുടെ    അവിഹിത     വേഴ്ചയുടെ      ശബ്ദ രേഖയിൽ   നിന്ന്     ഊർജ്ജം   സംഭരിച്ച    ഞാൻ   പുറത്തെ   ബാത്ത് റൂമിൽ      മുമ്പ്    എങ്ങും  ഇല്ലാത്ത   വണ്ണം    അമ്മയ്ക്കായി     എന്റെ       ഊർജ്ജം     നഷ്ടപെടുത്തി..

കുലച്ച്    കമ്പിയായ    ലഗാനിൽ   നിന്നും      അവസാന    തുള്ളിയും    വിട്ടൊഴിഞ്ഞ    ശേഷം     പിസ്റ്റൾ    വൃത്തിയാക്കി    ബാത്ത് റൂം   വിട്ട്      ഞാൻ     പുറത്തിറങ്ങി..

ˇ

ആ     സമയത്ത്       മുന്നിൽ   അമ്മയും      ഉരുമ്മി    പിന്നിലായി    ചിറ്റപ്പനും     വരാന്തയിൽ     നില്പുണ്ട്…

മുണ്ട്   മാത്രം    ഉടുത്ത   ചിറ്റപ്പൻ   െപൺ   വർഗ്ഗത്തെ      പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ     പോരുന്ന  വിധത്തിൽ      അർദ്ധ നഗ്നനായിരുന്നു

തീരെ     പ്രതീക്ഷിക്കാതെ      എന്നെ     ആ    നേരത്ത്     അവിടെ   കണ്ട      ഇരുവരും     പകച്ച്      വിളറി   വെളുത്തിരുന്നു…

രണ്ട്    പേരുടെയും      മുഖത്ത്   രക്തമയം      കാണാനില്ല… െതാണ്ട    വരണ്ട്       നാവിറങ്ങിയ    പോലെ   അവർ    വിറങ്ങലിച്ച്    നിന്നു…

അമ്മയുടെ     മുടി    അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ      നിലയിലായിരുന്നു… നെറ്റിയിലെ    കുങ്കുമം      മാഞ്ഞ്    പോയിരുന്നു… ദേഹമാകെ     വിയർത്ത്    കുളിച്ചത്   കാണുമ്പോൾ    അറിയാം   കഠിനമായ      അധ്വാനത്തിൽ    ആയിരുന്നു    എന്ന്… കൺമഷി   മുഖത്ത്    പടർന്നിട്ടുണ്ട്…

Leave a Reply

Your email address will not be published.