ശോഭാന്റിക്ക് ശരത്തിന്റെ കൂട്ട് 4 [ബോബൻ]

Posted by

ശോഭാന്റിക്ക് ശരത്തിന്റെ കൂട്ട് 4

Shobhantikku Sharathinte Koottu Part 4 | Author : Boban

Previous Part


 

” ശരത്താണ്      എങ്കിൽ…?”

ശോഭാന്റിയുടെ       നാവിൽ നിന്നു    വന്ന    അപ്രതീക്ഷിതമായ    ചോദ്യം        ശരത്തിന്    ഉൾക്കൊള്ളാനേ       കഴിഞ്ഞില്ല…

നായിക   നടിയായ    മദാമ്മയുടെ      വടിച്ച് മിനുക്കിയ     പൂർതടം       നായകൻ      നക്കി എടുത്തത്   പോലെ       ശരത്ത് ചെയ്യുമോ     എന്ന്        ആന്റി       േചാദിച്ചിരിക്കുന്നു…!

ശരത്തിന്റെ     കൃത്യമായ     മറുപടി     ആന്റി     പ്രതീക്ഷിച്ചോ     എന്തോ..?

ആന്റി      സെറ്റിയിൽ     ശരത്തിനോട്     ഒട്ടിച്ചേർന്ന്    ഇരുന്നു… വാത്സല്യത്തോടെ       അവർ    ശരത്തിന്റെ      മുടിയിഴകളിൽ        തലോടി

തന്റെ     ചോദ്യത്തിന്    ഉത്തരം  പ്രതീക്ഷിച്ച     പോലെ     ആന്റി     ആകാക്ഷയോടെ      ശരത്തിന്റെ   മുഖത്ത്    നോക്കി…

മറുപടിയായി       പക്ഷേ   ലഭിച്ചത്       ശരത്തിന്റെ     നാണത്തിൽ      െപാതിഞ്ഞ    പുഞ്ചിരി…

ആന്റിക്ക്     അത്   മതിയായിരുന്നു…

” കള്ളനാ….!”

മൃദുവായി      ശരത്തിന്റെ   കാതിൽ   കടിച്ച്      ശോഭാന്റി       ചിണുങ്ങി…

ശരത്ത്    അടിമുടി     ഉലഞ്ഞു പോയി…,

േശാഭാന്റിയുടെ     കൈ     ശരത്തിന്റെ     തലയിൽ      . നിന്നും   ഊർന്നിറങ്ങി… വിരിഞ്ഞ മാറിൽ    നിരന്ന് തുടങ്ങിയ       രോമങ്ങൾക്ക്      കറുപ്പേറി        തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്…

Leave a Reply

Your email address will not be published.