ബോഡിങ്ങ് പാസ് [ശ്രീ]

Posted by

ബോഡിങ്ങ് പാസ്

Boarding Pass | Author : Shree


 

സംസ്ഥാനത്ത്   തന്നെ     പുകൾ പെറ്റ    PWD     കോൺട്രാക്ടർ      വിദ്യാധരൻറെ        ഏക   മകൾ   മിനിയെയാണ്       പ്രശസ്തനായ     ആർക്കിടെക്ട്         പ്രിൻസ്     വിവാഹം    കഴിച്ചത്

 

സമ്പന്നതയുടെ        മടിത്തട്ടിൽ     ഉല്ലസിച്ച്        വളർന്ന       മിനി     അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ    തന്നെ      കിളി     പോലൊരു     പെണ്ണ്   തന്നെ

 

കണ്ണും    മൂക്കും    ചുണ്ടും   ഏറ്റവും      മികച്ചത്     തന്നെ    ആ   മുഖത്ത്      സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു

 

പെണ്ണിനെ       െപണ്ണാക്കുന്നത്     ശരിക്കും        മുലകളാണ്

 

ഏതൊരു       ആണും     ആദ്യം     നോക്കുന്നത്        പെണ്ണിന്റെ    മുഖത്ത്      എന്ന  പോലെ   മുലകളിലാണ്… നല്ല   വലിയ   ചിരട്ട    കമിഴ്ത്തിയ    പോലെ      രണ്ട്    മുലകൾ      വല്ലാതെ   ചന്തം    ചാർത്തുന്നുണ്ട്       ആ     െ പാൻ   മേനിയിൽ…

 

നിതംബ   ഭംഗിയിലും   മുന്നിലാണ്  മിനി… ആ    പിന്നഴക്    കണ്ട്    തന്നെ നമ്മുടെ      കുട്ടൻ    വടി പോലെ    തയ്യാറെടുത്തു    നിൽക്കും

 

കോൺവന്റിൽ     പഠിക്കുന്ന   കാലം      മുതലേ       െെ കകാര്യം       െചയ്യാനുളള        എളുപ്പത്തിന്       മിനി     മുടി      തോളറ്റമാക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *