മമ്മിയുടെ പൊക്കിൾ [അലൻ]

Posted by

മമ്മിയുടെ പൊക്കിൾ

Mammiyude Pokkil | Author : Alan


 

 

ഞാൻ       ടോമി.., 20    വയസ്സിന്    മാസങ്ങൾ      കൂടി       കഴിഞ്ഞാൽ    മതി

 

കോളേജിൽ       എന്നോട്     കൂട്ട്    കൂടാൻ        ആൺ കുട്ടികളേക്കാൾ      താല്പര്യം        കാട്ടിയത്         പെൺ കുട്ടികൾ        ആയിരുന്നു

ˇ

 

അവരെ        ഏതും     കുറ്റം    പറയാൻ     കഴിയില്ല.

 

തുടുത്ത്        റോസ്     നിറത്തിലുള്ള       െ ചക്കെ നെ    കടിച്ച്       തിന്നാൻ     ആർത്തി    പിടിച്ചു      നടക്കുന്നത്        ഞാൻ    എന്റെ         കണ്ണ് കൊണ്ട്       കാണുന്നതാ…

 

എന്തിനും        തയ്യാറായി       ഒലിപ്പിച്ച്        നടക്കുന്ന       പെൺകുട്ടികളിൽ        സൂസനോട്      എനിക്ക്      താല്പര്യമാണ്

 

” ഒന്നും     ഇല്ല… കളയാൻ… പൂറ്റിലും       കക്ഷത്തിലും      ഉള്ള    മയിര്      ഒഴിച്ച്…!”

 

അവളെ        കാണുമ്പോൾ      എന്നിൽ        കുസൃതി      ചിന്തകൾ   നിറയും

Leave a Reply

Your email address will not be published.