അമ്മയുടെ തേൻ കൂട് [കുട്ടപ്പൻ]

Posted by

അമ്മയുടെ തേൻ കൂട്

Ammayude then Koodu | Author : Kuttappan


 

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇത് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുതുന്ന ഒരു ഇൻസെസ്റ്റ് കഥ മാത്രമാണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ തുടർന്നു വായിക്കാതിരിക്കുക.

 

ഏതൊരു ആൺകുട്ടിക്കും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സ്വന്തം അമ്മയായിരിക്കും. അമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തുമുള്ളൂ. എനിക്കും അങ്ങനെയാണ്. അമ്മ എന്നാൽ ഒരു വികാരമാണ്. അതി തീവ്രമായ പ്രണയമാണ് അമ്മയോട്. അമ്മയെ ജീവനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ കഥ തന്നെ അമ്മയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയ വായനക്കാർ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു.

 

***

 

എന്റെ പേര് അശ്വിൻ. അച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞു ചുമ്മാ നടക്കുന്ന കാലത്താണ്.

 

കഥയുടെ പേര് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായിക്കാണും കഥാ നായിക ആരാണെന്ന്. അതെ, എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ തന്നെ.

 

വീട്ടിൽ ഞാൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിയും ഉണ്ട്‌. ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.