ട്രംപ് ലാൻഡ്👙2 [ഖുറേഷി & അബ്രാം] [Kambi Cartoon]

Posted by

ട്രംപ് ലാൻഡ്👙Part-2
Trump Land Part 2 | Autthors : Qureshi And Abraham | Previous Part

 

നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി💝.ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്(കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം).

‘വിലക്കപ്പെട്ട കനി🍓2’ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടച്ചിട്ട മുറികളിലേക്കു എത്തുന്നതാണ് എന്നു സസന്തോഷം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു✨.

ˇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.