ട്രംപ് ലാൻഡ്👙1 [ഖുറേഷി & അബ്രാം] [Kambi Cartoon]

Posted by

ട്രംപ് ലാൻഡ്👙Part-1
Trump Land Part 1 | Autthors : Qureshi And Abraham

 

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ്‌ ഉടനെ തന്നെ കളി സെറ്റാക്കണം എന്ന സ്വപ്നവുമായി നടക്കുന്ന പ്രിയ കുട്ടന്മാർക്കു പ്രചോദനവുമായി ഞങ്ങൾ ഖുറേഷി & അബ്രാം ഒരുക്കുന്ന അടുത്ത കാർട്ടൂൺ-ട്രംപ് ലാൻഡ്💦
ഇതു രണ്ടു പാർട് ആയിരിക്കും,വല്യ കഥയ,ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചു രണ്ടാം ഭാഗം പെട്ടന്ന് തീർക്കുന്നതാണ്🏆…അടിച്ചുപൊളിക്കു🎉
രതിയുടെ വൈവിദ്യങ്ങൾ തേടി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ അലഞ്ഞെന്നിരിക്കും…കാത്തിരിക്കു✨

Leave a Reply

Your email address will not be published.