അടിവാരം 3 [രജനി കന്ത്]

Posted by

അടിവാരം 3

Adivaaram Part 3 | Author : Rajani Kanth

[ Previous Part ]


ഇതിനിടയിൽ പല തവണ റെയ്ഞ്ചർ മാത്തപ്പൻ തോമസുകുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങ
ൾ തിരക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന ആ വീട്ടിൽ വന്നുപോയി….
പലപ്പോഴും തോമസ്കുട്ടി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാ
റില്ല… ചന്ദനമരം തപ്പി നടക്കുകയായിരി
ക്കും…

മാസത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും റോന്തു ചുറ്റാൻ വരില്ലായിരുന്ന മാത്തപ്പൻ ഇപ്പോ
ൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ വരവ് തുടങ്ങി.

അച്ചാമ്മ കൊടുക്കുന്ന ചക്കര കാപ്പിയും
കുടിച്ച് അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും അവിടെ
ഇരുന്നിട്ടെ പോകത്തൊള്ളൂ…

ഇടയ്ക്ക് തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി
ഇക്കിളി വാക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ
മാത്തപ്പൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ
അച്ചാമ്മക്കും ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു…

തന്റെ അമ്മയുടെ നിധികുഭങ്ങളിൽ നോക്കി വെള്ളമിറക്കികൊണ്ട് പഞ്ചാര വർ
ത്തമാനം പറയുന്ന റെയ്ഞ്ചറെ ഓല മറയു
ടെ വിടവിൽകൂടി അലീസും നോക്കിയിരി
ക്കും…….

ചന്ദനം വെട്ടുന്നതും ചാരായം വാറ്റുന്നതും
നിയമവിരുദ്ധമായ പണിയാണെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി തോമസ്കുട്ടി നന്നായി
അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു…..

പക്ഷേ ദാസൻ അങ്ങനെയല്ല… എന്തിനു വേണ്ടി ആയാലും കഷ്ടപ്പെടാൻ ദാസൻ ത
യ്യാറല്ല…. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമസ്കുട്ടിക്കുള്ള വരുമാനമൊന്നും ദാസന് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു…. തോമസുകു
ട്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ….

ഒരു ദിവസം തേൻ കൂടു തപ്പി പത്തുമുറി
ഭാഗത്ത് വനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോളാണ്
ദാസൻ മത്തപ്പന്റെ മുൻപിൽ പെട്ടത്….

മാത്തപ്പന് പല തവണ ദാസൻ രാജമ്മയെ
കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്….
അതുകൊണ്ട് വനത്തിൽ കേറിയതിന്
മാത്തപ്പൻ ഒന്നും പറയില്ലാന്നു ദാസനറിയാം

Leave a Reply

Your email address will not be published.