വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! [രതിദേവൻ]

Posted by

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..!

Verenthina Mulayil | Author : Rathidevan

ഇത്   കഥയാണ്….

അതിശയോക്തിയോ      അതിഭാവുകത്വമോ       അശേഷം   ഇല്ല

ˇ

കഥാ      പാത്രങ്ങളുടെ        പേര്  യഥാർത്ഥ മല്ല

 

ജയമോഹനും          രജനിയുമായി            വിവാഹിതരായിട്ട്     കഷടിച്ച്          ആറ്      മാസമേ      ആയിക്കാണു

സർക്കാർ       സർവീസിൽ       ശമ്പളത്തിന്          പുറമേ       കിമ്പളം     കൂടി          കിട്ടുന്ന          ജോലിയാണ്   ജയമോഹന്,

അതു     കൊണ്ട്          കല്യാണത്തിന്        മുൻപ്      തന്നെ        നാടൻ         ഭാഷയിൽ        പറഞ്ഞാൽ           സാമാന്യം       ഭേദപ്പെട്ട         ഒരു          െപണ്ണ്       പിടുത്തക്കാരൻ         എന്ന           പേര്      ജയമോഹന്         ചാർത്തി കിട്ടിയിരുന്നു

വണ്ടി        ഉടമകെളെ          . ഊമ്പിച്ച്       വഴിവിട്ട്          ഉണ്ടാക്കിയ        കാശ്       സ്ത്രീകളുടെ       ശരീര      ശാസ്ത്ര          ഗവേഷണത്തിന്     ഉപയോഗിച്ചു,        ജയമോഹൻ

(.    ഇനി        നമുക്ക്       അയാളെ       ജയൻ        എന്ന്        വിളിക്കാം)

ഇണ          ചേരാൻ       പോയാൽ       ഇണയെ       നന്നായി        സ്നേന്തോഷിപ്പിച്ച്            പൂർണമായി         തൃപ്തിപ്പുത്തിയേ          ജയൻ       മാറുള്ളു….

ജയനോട്          ഒത്ത്       രമിക്കാൻ    വല്ലാത്ത         ഒരു       ആക്രാന്തം       തന്നെയാണ്       സ്ത്രീകൾക്ക്

രസകരമായ           ഒട്ടേറെ         അനുഭവങ്ങൾ     ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്         ജയന്             ഊക്കാൻ       പോയപ്പോൾ….

ഒരിക്കൽ……

കിഴക്ക്            ഒരു        ദിക്കിൽ   കൊണയ്ക്കാൻ             പോയതാ,       ജയൻ

ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ            ഒപ്പിച്ച്       നാലും       കൂട്ടി       ഇണ    ചേർന്ന    ജയൻ           രതി മൂർഛയുടെ          പാരമ്യത്തിൽ          , ഭോഗാലസ്വത്താൽ         .മയങ്ങിപ്പോയി….

ഫലം… വീട്ടിൽ        വന്നപ്പോഴാണ്      അറിയുന്നത്,        രണ്ട്        പവന്റെ     മാല       നഷ്ട്ടപ്പെട്ട        കാര്യം

വീട്ടുകാരെ         ബോധിപ്പിക്കാൻ         പറമ്പിലും        പാടത്തും          ഇറങ്ങി          നടന്നു

ചമ്മൽ          കൊണ്ടും        വിഷമം         െ കാണ്ടും        ഏറെ       നാളായി       ഏറ്റവും        അടുത്ത       കൂട്ടുകാരിൽ       നിന്നും          മറച്ച്       പിടിച്ചു      എങ്കിലും     ഒരു       നാൾ         ഭാരം        ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ          കൂട്ടു കാരിൽ          ഒരാളുടെ          അടുത്ത്             മനസ്സ്          തുറന്നു

ജയന്               തെല്ലൊരു     ആശ്വാസം          തോന്നി

Leave a Reply

Your email address will not be published.