🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 24 [സണ്ണി]

Posted by

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 24

KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 24 | Author : Sunny |  Previous Parts

 

“ഓ..ചെറുക്കനെ വിശ്വസിച്ചു പോയി..

സാരമില്ല മോളേ.. നീ അച്ചന്റെ ക്ളാസ്

നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ അച്ചൻ തന്നെ

നിനക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ച് തരും.. അങ്ങനെ

അവന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ

നമുക്ക് ഞെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം…..!.””

……അച്ചൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞ് നാൻസി

ആശയെ പരമാവധി ഇണക്കി നിർത്താൻ

വേണ്ടി അടുത്ത് കൂടി… അച്ചനുമായി

മാത്രവല്ല സുബിനുമായി ചെയ്യുന്നതും

ആശ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു……!!എങ്ങാനും

പുറത്തറിഞ്ഞ് പ്രശ്നമായാൽ പിന്നെ

ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം ഇല്ല! …..അവളെ

വേണെമെങ്കിൽ സൗകര്യമായി മെരുക്കി

അച്ചൻ എന്ത് വേണെങ്കിലും ചെയ്ത്

അടുപ്പിച്ച് നിർത്താനാണ് നാൻസി നാളെ

പഞ്ചായത്തിൽ പോവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്

മൗനാനുവാദം കൊടുത്തത്…! കമ്പ്യൂട്ടറ്

വാങ്ങി വെക്കാമെന്ന് വരെ തങ്കപ്പെട്ട

അച്ചൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു…!

 

മമ്മിയുടെ കളികൾ ഓർത്ത് അസൂയയും

Leave a Reply

Your email address will not be published.