അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 8 [നരസിംഹ പോറ്റി]

Posted by

അഞ്ചു സുന്ദരികൾ 8

Anchu Sundarikal Part 8 | Author : Narasimha Potty  | Previous Part


അവിചാരിതമായി       വന്നു പെട്ട    ചില   കാര്യങ്ങൾ     നിമിത്തം     ഇത്തവണ     വരാൻ      ഒത്തിരി      താമസിച്ചു

ഒന്നും    മനപൂർവം    ആയി   താമസിപ്പിച്ചതല

ˇ

സദയം    ക്ഷ മിക്കുമല്ലോ?

ഇനി   ക ഥയിൽ   കടക്കാം

മാളുവും     മെർലിനും      പിറന്ന പടി    മാളു വിന്റ   ഭോഗ   ശാലയിലേക്ക്      നീങ്ങി

ഇരുവരുടയും      നഗ്നത      പരിപൂർണ    അളവിൽ         ആ സ്വദിക്കാൻ       പിന്നിൽ     അല്പം     അകന്നു മാറിയാണ്    ബിനു      നടന്നത്

ബിനുവിന്റെ    കുണ്ണ    വടി   പോലെ    നിൽക്കുന്നു

” ഹോ   കുണ്ണ   ചായാൻ    ഈ   കൂത്തിച്ചികൾ    സമ്മതിക്കില്ല….”

അടി     കൊണ്ട്    കുണ്ണ    താങ്ങി  പിടിച്ച്   ബിനു    കൊതി     തൂകി

പെണ്ണിന്റെ   പിന്നഴക്    കാണാൻ    ഒരു   പ്രത്യേക   ഭംഗിയാ

വെണ്ണക്കാലുകളും      തടിച്ച   ചന്തിയും     നഗ്നമായ   പിൻ  കഴുത്തും     നമ്മള  കമ്പി   അടിപ്പിച്ച്   നിർത്തും

” കാലുകളുറ ട    ഭംഗിയിൽ    മെർലിനാ   മുന്നിൽ…. കാരണം    കൃത്യമായ    ഇടവേളകളിൽ    കാലുക ളില      രോമം     വാക് സ്     ചെയ്തു മിനുക്കുന്നതിൽ       അമിത    ശ്രദ്ധയാണ്    െ മർലിന്

എന്നാൽ     ചന്തി    മുഴുപ്പിൽ     ഒരു     പണമിട    മുന്നിൽ    മാളു വാ

ആ   ചന്തിയുടെ     ഇളക്കം   മാത്രം   മതി    ഒരാളിന  കമ്പി    അടിപ്പിച്ച്   നിർത്താൻ

തന്റെ   കരവിരുത്    കാരണം     മിനുക്കപ്പെട്ട     കൂതിയും   പിൻ പൂറും      തിളങ്ങുന്നുണ്ട്

അന്നനടയിൽ      മാളു വിന്റ     പിൻ പൂറിന്റെ    ഭാവമാറ്റം       കൊതിപ്പിക്കും

വടി   കാത്ത്   കിടക്കുന്ന       രോമക്കാടിന്റ     സാന്നിധ്യം     കാരണം      മർലിന്റ    പിൻ   പൂറും   കൂതിയും    ഭംഗിയായി   കാണാൻ    കഴിയാഞ്ഞതിൽ       ബിനു     നിരാശ നായിരുന്നു

എങ്കിലും     മർലിന്റ  ഗോപുരം    കണക്കുളള     മുലകളുട    വശക്കാഴ്ച    ബിനുവിന്    സന്തോഷം   നൽകി

മുന്നേ     നടന്ന്    നീങ്ങിയ      മർലിൻ    ഇടയ്ക്   ഒന്ന്     ബിനുവിന്റ   അര ഭാഗത്ത്     നോക്കി      പതിഞ്ഞ    സ്വരത്തിൽ      മാളുവിനോടായി    പറഞ്ഞു

” നീ    പറഞ്ഞത്    നേരാടി….. ഒത്ത    വണ്ണം     കൂടി    ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ      ചെക്കന്റെ    സാധനം   ക്ലാസിക്   ലവൽ    ആയേനെ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.