ഭവാനിയമ്മയുടെ കളിവീട്‌ [LeKsHmi]

Posted by

ഭവാനിയമ്മയുടെ കളിവീട്‌

BHAVANIYAMMAYUDE KALIVEEDU AUTHOR ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രന്‍ തമ്പി

A³kÀ Updm]n Wn¶pw Wm«nt`¡v tbm¶t¸mÄ Nq«pNm^³ kngv\pknsâ ko«n N]_n Np_¨v hmVW§Ä sNmXp¯v tbmN\w F¶pw b_ªm\v kngv\p A³k_nsW ]m{S B¡n]Sv.

A³k_nsâ ko«nt`¡pÅ kjn]n`m\v kngv\pknsâ koXpw. At¸mÄ bns¶ AsSm^p {blvWw AÃtÃm. Aksâ ko«n A½]pw fp¯Èn]pw sb§apw D*v. Aѳ Sfnjv–Wm«n C`Nv–t{Xm\nNv–hv NXWX¯pN]m\v.

A½]psX]pw sb§apsX]pw tcmt«m Hs¡ A³kÀ N*n«p*v. Wà bohpNam\tÃm F¶v Ak³ knIm^n¨n«pfp*v. kngv\pknsâ ko«n N]_mw F¶v h½Sn¡m³ ASpw NqsX H^p Nm^\fm\v.

A§sW A¶v D¨Njnªv A³kÀ kngv\pknsâ ko«ns`¯n. Wà hzoN^\w B\v A³k_nWv Nn«n]Sv. kngv\pknsâ A½ Wo`nf H^p Bä³ bohv. ASn`pw hq¸_m\v A½q½ ekmWn. Ak^psX shäv fp*n sS_n¨v Wn¡p¶ fp`]pw bp_tNm«v SÅn] I¡ Np*nNapw N*v A³k_nsâ Np® SÅn.

”tfmsW N]_n km”, F¶pw b_ªv A³k_nsW £\n¨t¸mÄ A³kÀ Np®]pw SXkn]m\v ANt¯¡v N]_n]Sv. kngv\pknsâ sb§Ä `¨p k¶n«nÃm]n^p¶p. ekmWn fp¯Èn kngv\pknsâ kntlg§Ä Hs¡ tImUn¨_nªp.

Wà AXnsbman Du\v H^p¡n]n«p*m]n^p¶p. ”Njn¡v, tfmsW”, F¶pw b_ªv fp¯Èn NnX¡m³ tbm]n. Wo`nf AknsX Wn¶v A³k_nWv kna¼n sNmXp¯p.

i`m B\v tNt«m F¶pw b_ªv docv C«v sNmXp¯t¸mÄ Ak³ b_ªp. ”Wo`p A½ S^p¶StÃ? ASv A§sW]tà BNq.”

”H¶v tbmXm”, Wo`p H¶v Nn\p§n.

‘Dw.. sb®v ka]ptfm?’, A³kÀ HmÀ¯p. Nps_ Bân bohpNsa A³kÀ Nan¨n«pÅSm\v. ASpsNm*v tWm«kpw emkkpw Hs¡ A³k_nWv Sn^n¨_n]mw.

”tfmWv C¶v tbmt\m? H¶p_§n £o\sfms¡ fmän Wmsa tbm]m tbms^?”, Wo`of tImUn¨t¸mÄ A³k_nsâ fWÊn `ÍpNÄ sbm«n.

Aksâ Np®]pw kn§n. ”Bân b_ªm tbmNp¶nÔ, A³kÀ In^n¨psNm*v b_ªp.

Wo`nf]psX fpO¯v H^p NŨn^n D*m]n^p¶p. ”tfm³ AknsX Wà tKm`n]n`m\v F¶v kngv\p b_ªn^p¶p. Aksâ Nm^yw BsN NãvX¯n`m\v”, Wo`nf b_ªp.

”Fsâ tKm`n WÃSm\v. kngv\pknWv Mm³ WÃ H^p tKm`n tWm¡p¶p*v”, A³kÀ b_ªp. ”At¸mÄ AkWv tfmsâ tbms` WÃ ssbh]pÅ tKm`n Nn«pw AsÃ?”, Wo`nf tImUn¨p.

”Wfp¡v {lfn¡mw, Bân”, A³kÀ b_ªp. ”tfm³ knIm^n¨m WX¡pw. A¸w docpw NqsX Njn¡v”, Wo`nf A³k_nsâ AXp¯v k¶p docv Aksâ bv–taänt`¡v C«psNm*v b_ªp.

Wo`of]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.