സരിതയുടെ വികൃതികൾ 2 [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

Posted by

സരിതയുടെ വികൃതികൾ 2

[സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

SARITHAYUDE VIKRITHIKAL 2 AUTHOR SAGAR KOTTAPPURAM

 

VN« scängv B\v . Cu NT scängv BhzUn¡p¶k^psX Aen{bm]w fmWn¨p FjpSp¶Sm\v . Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv.b^m{Sn]n V^n¡p¶ N«nNp_ª H^p Ipk¶ sWän]pw V^ns¨¯n] h^nS kmSn Sp_¶p . hMvKpknsW tWm¡n klyfm]n In^n¨p . hMvKp h^nSs] NX¶p bnXn¨p sNm*v ANt¯¡v NX¶p , H^p N¿m h^nSs] k«wbnXn¨p Wn¶ hMvKp f_p N¿m kmSn Im^n , ssN D]À¯n Npän C«p .H^p Wnfngw b^hvb^w H¶v tWm¡n] tlgw Aks^ tIÀ¯vB bnXn¨p Btklt¯msX hMvKp h^nS]psX Ip*n Ip*fÀ¯n . h^nS hMvKpknsâ Njp¯n`qsX ^*p N¿pw Ipän bnXn¨p Nm Wn`¯p Wn¶v A`vbw D]À¯n Wn¶v hMvKpknsâ Ip*pNsa I¸n k`n¨p . DfnWo^pw Sp¸`pw sNm*v Ak^psX Ip*pNapw AXp¸n¨pÅ kl§apw WWªp .h^nS Wmkp bp_t¯¡p Wo«n]t¸mÄ hMvKp km Sp_¶p ASnsW Du¼nk`n¨p , F¶n«p Ssâ Wmkpw h^nS]psX Wm¡pw S½n bn\¨p ^hn¨p . hMvKpknsâ NojvSmXn]n`pw Nknan`psfÃmw h^nS]psX Wmkp Cjªp WX¶p WWkv bXÀ¯n . hMvKp h^nS]psX sSm*]pw NjpSpsfÃmw Ipwdn¡pN]pw W¡pN]pw sI]vSp . C^pk^psX]pw fpO¯p Wn¶pw b^hvb^w Sp¸`nsâ kmX PÔw kfn¡p¶ps*¦n`pw BÀ¯nt]msX AkÀ Ip*pw Ip*pw S½n tNmÀ¯v fSn k^ptkmaw Ipwdn¨p . Ip*pNÄ Nj¨p SpX§n]t¸mÄ C^pk^pw H¶v NnS¨p sNm*v b^hvb^w tk_n«v fm_n .””Wnsâ DfnWo^nWp tbm`pw Wà ^pIn]m\tÃmXn “” h^nS]psX Ip*n`qsX H`n¨n_§n] skÅw Iq*p kn^`n tNm^n FXp¯p hMvKp Wmkn sk¨v Wp\ª tlgw h^nSs] tWm¡n .h^nS Wt¶ tdmVn¨ tbms` AksW tNma_n bnXn¨p k`n¨Xp¸n¨p WnÀ¯n .””l^n¡pw “” h^nS hMvKpknsâ Nknan Ipwdn¨p sNm*v tImUn¨p.””AtSXn bq_n “” hMvKp h^nS]psX WmknWp fosS NqXn Wm] skÅw NpXn¡p¶ tbms` W¡n .””F¶ Mm³ Np_¨qsX S^s« “” h^nS In^n¨p . hMvKp tN« bmSn km Sp_¶p bnXn¨p h^nS]psX tWs^ Wn¶p.””Spcv “” h^nS hMvKpknsâ km]nt`¡v Wo«n Sp¸n.. hMvKp ASv BÀ¯nt]msX knjp§n . ko*pw km Sp_¶p h^nS C¯k\ km]n Wmkp N_¡pN]pw ASnWp tlgw kn^`pNÄ I¸n k`n¨pw NqXpS DfnWo^v DSvbmUn¸n¨ tlgw hMvKpknsâ km]nt`¡v Ssâ km Ipwdn¡p¶ tbms` tIÀ¯v bnXn¨p B DfnWo^v ssNfm_n . F¶n«p hMvKpknsâ Ip*pw tIÀ¯v Ipwdn¨p Wp\ªp . ^*p tb^pw b^hvb^w Wmkp NqÀ¸n¨p W¡nSpkÀ¯n.””CWn FWn¡v SmXm “” h^nS hMvKpknsâ Ip*n Wn¶pw Ip*v knXpkn¨p km sbman¨p . N®X¨v Wn¡p¶ h^nS]psX bm Wn_fpÅ bÃpNan`qsX hMvKp kn^t`mXn¨p . h^nS hMvKpknsâ kn^`n bSns] NXn¨p.””tkPw SmXm “” hMvKp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.