രതിലയം [VisHNu]

Posted by

രതിലയം

RATHILAYAM AUTHOR VISHNU

 

tI¨n C¶v t{bm{Pmw So^p¶Sp Ft¸mjms\¶_n]nÃ. tI¨n Fs¶ Nm¯n^nt¡*. Mm³ k^pt¼mÄ knant¨mamw F¶v b_ªt¸mÄ tI¨n b_ªp tfmsW D®n t`äv BNpsf¦n Wo Ct{Sw Uqs^ ^m{Sn]n kt^*. ^mtKgnsâ ko«n NnX¶p ^mkns` k¶m fSn F¶v. sl^n tI¨n. bs£ tI¨n SWn¨p…. hm^fnà tfmsW BÀ¡pw A_n]nÃtÃm Wo CknXnsöp. Mm³ tW^s¯ NnXt¶mamw F¶v. Mm³ ssd¡v FXp¯p tNmtaKnt`¡v ]m{S]m]n.Mm³ kngv\p H^p dn^pU knUymÀ°n. H^p W¼pSn^n hfpUm]w. knkminS]m] tI¨n¡v Sp\]m]n tI¨n]psX ko«n Wn¶m\v tNmtaKn tbmNp¶Sv. Aan]³ PÄcn`m\v. knkmi¯nWv fp³bv PÄcn tbmNm³ {lfn¨ Aan]Wv knkmi tlgfm\v ASnWp NjnªSv. At¸mÄ tI¨n SWn¨m]n. A§nsW Mm³ tI¨n¡v Nq«m]n AknsXs]¯n. tI¨n]psX knkmiw Njnªp 8 fmhfm]n. knkmi tlgw kas^ Np_¨p Unkh§Ä AkÀ H^pfn¨p NjnªpÅp. ASv sNm*v Ss¶]m]n^n¡pw tI¨n¡v– ‘ kntlgw’ H¶pw B]nÃ. sI_p¸w fpS tI¨ns¡t¶mXpw Sn^n¨pw Wà hvtWifm]n^p¶p. MmWpw tI¨n]pw S½n 4 k]hp kySymhfp*v. tI¨n]psX tb^v knW]. tb^ptbms` Ss¶ knW]fpÅkÄ. NT FjpSpt¼mÄ tI¨ns]¡p_n¨p b_]mSn^p¶m ASpw hpON^fmknÃtÃm. Wà skap¯p SpXp¯ l^o^ {bNrSn. 5 1/2 AXnt]maw D]^w. N^nWo` N®pNÄ Ft¸mjpw fgn FjpSn]n^n¡pw. Wà Ipk¶ sI_n] Ip*pNÄ. fp`NÄ hq¸À. sshhv H¶pw A_n]nÃ. A`vbw SXn¨ A^s¡«p. kn^nª I´nNÄ. CSv H^p GNtUl ^qbw A_n]m³ b_ªpskt¶]pÅp. ss`wPnN In´t]msX B l^o^¯n Mm³ H^n¡`pw tWm¡n]n«nÃ. CWn b_]p¶Sv tN«m AÛpSw C¶s¯ ]pkKW¯nWp tSm¶mw. N`ym\w ks^ fmh¯n 3 Unkhw Fsâ tI¨n H^p fp_n sNm*v Njn]pw. 5 Unkhw tI¨n Wn`kna¡p sNmap¯nÃ. 7 Unkhw tI¨n t£{S¯n tbmNnÃ. H^n¡`pw Ip^nUmÀ H¶pw V^n¨p t£{S¯n tbmNnÃ. H^p 15 k]hpfpS H¶^]pw fp*pw F¶ khv{Sw V^n¨m]n^p¶p t£{S¯n tbm]n^p¶Sv. A`vbw tdm_m¡n]Sn km]W¡mÀ £fn¡pN. ASv tbms«. bs£ H^p 12 k]ÊpfpS F¶n ss`wPnNS D\À¶n^p¶p. D_§m³ NnX¡pt¼mÄ sNm¨p kngv\pknsW Smt`m`n¨n^p¶p Mm³. BUyfmUyw H^p sb^p¸pw hpOkpw SaÀ¨]pw fm{Skpfà bns¶ bns¶ Np¯^n NªnskÅw H¶p^*p SpÅn]psfms¡ k^m³ SpX§n. bns¶ ?A¶v ]q\ntkjvhnän ]pkKtWmÕkw WX¡pN]m\v ASpsNm*m\v sskNpsf¶v tI¨nt]mXv b_ªSv. bs£ GNtUlw 8.30 B]tSmsX A¶s¯ b^nbmXnNÄ AkhmWn¨n^p¶p. tI¨n¡v H^p hÀss{bhv– WÂNmWm]n Mm³ ssd¡v ko«nt`¡p b^mSn. 9 Njnªt¸mÄ koXnWXps¯¯n. tPänWp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.