ഗിരിജ ചേച്ചിയും ഞാനും 2 [Aromal]

Posted by

ഗിരിജച്ചേച്ചിയും ഞാനും 2

Girijachechiyum Njanum Part 2 Author : Aromal

Previous Parts [Part 1]

 

A¶s¯ hwek¯nWv tlgw FWn¡v Pn^nK tI¨nt]mXv kÃm¯ AXp¸w tSm¶m³ SpX§n. tI¨n¡pw Ft¶mXv Ft´m Sm`vb^yfp*v Asæn bns¶ F´nWm\v Mm³ tI¨n]psX Nm`n bmUh^w Nm\m_nÃt`m F¶v Mm³ b_ªp Np_¨p Unkh§Ä¡Nw Ss¶ tI¨n bp¯³ bmUh^w km§n]Sv Fs¶ sNmSnbn¡m³ tk*n Ss¶ B\v. bns¶ A¶v tI¨n ko«n k¶t¸mÄ Fs¶ bmUh^w Nm\n¡m³ tk*n tI¨n]psX Nm Fsâ fXn]n sk¨t¸mÄ Fsâ Np«³ sl^nNpw N¼n B]n^p¶p. bs£ tI¨nNv ]msSm^p emkkySymhkpw fpO¯v tSm¶n]nà Ft¶mXpÅ kmÕ`yw fm{Sfm]n^p¶p. bns¶ tI¨n¡pw Ft¶mXv A§sW H^p knNm^w tSm¶n]m sSäv b_]m³ bänà Nm^\w bmU§Ä¡pfntà tfmi§Ä F¶v b_]pt¼ms` tI¨n¡pfntà tfmi§Ä. tI¨n¡v H^p sNt«ym³ Ds*¶p b_ªn«v F´m Nm^yw skÅfXn¨p WX¡p¶Sm\v tI«Wv Sm`vb^yw tI¨ns] tk*tbms` hvtWin¡mtWm H¶pw tI«Wv Sm`vb^yw CÃm^p¶p.tI¨nNv Fs¶ tfmin¸n¨p tI¨n]psX B{Pi§Ä hc`fm¡m³ Bs\¶v FWn¡v fWhn`m]n. MmWmkptdmÄ tI¨nNv H^p Npj¸kpw CÃ. Nm^\w tks_ Bs^]pw AtWzgn¨p tbmk* M§apsX koXpNÄ A`vbw DÅnt`¡v tN_n C^n¡p¶Sv sNm*v BÀ¡pw H^p hwl]kpw tSm¶pN]pfnÃ.fpäs¯ fpáv f\fnà F¶m\v bjs©mÃv. bs£ tI¨n fpäs¯ fpáv fms{S f\w DÅp Ft¶ b_]p B fpà Mm³ B]n^p¶p…
FWn¡v fn¡km_pw Ss¶ ¢mÊp*v. bns¶ BsN Nn«p¶Sv lWn]mjvI]pw Mm]_mjvI]pw B\v. As¶ms¡ tI¨n]psX tfmWpw D*mkpw ASpsNm*v Nm^yfm] b^nbmXnNÄ H¶pw WX¡nÃ. bns¶ In`t¸msams¡ FWn¡v AkVn B]n^n¡pw A¶v tI¨n]psX tfmWp ¢mÊp*mkpw. At¸mÄ Hs¡]m\v tI¨ns] Hä¡v Nm\m³ bäp¶Sv.tI¨n In`t¸mÄ Hs¡ ko«ns` Ft´`pw Bkly§Ä¡v Fs¶ ko«nt`¡p Nq«nt¡m*v tbmkm_p*v. bs£ As¶m¶pw tI¨nt]mXv H¶pw tSm¶n]n«nÃ. bs£ Ct¸m Nm^y§Ä ssN kn«p tbm]n^n¡p¶p………
H^p Unkhw Mm³ bSnkptbms` tNmtaKn tbmkm³ s_Zn BNpkm]n^p¶p. At¸mam\v H^p {c*nsâ tNmÄ k¶Sv. tNmtaKn C¶v hvss{X¡v B]SpsNm*v k^* F¶v b_]m³ knan¨Sm\v. Fsâ fWÊn `Íp sbm«n. C« {ZÊv Hs¡ Ajn¨p sk¨p ko«n CXp¶ dWn]Wpw Wn¡_pw FXp¯n«p. Np_¨p tW^w Njnªp Mm³ tI¨n]psX ko«nt`m«v tbm]n. tI¨nsX tfm³ h-vNqan tbm]n^p¶p.
Mm³ sIÃpt¼mÄ tI¨n Sp\n A`¡pkm]n^p¶p.tI«sW bp_t¯¡v H¶pw N*nÃ.. koXnsâ bp_Np kl¯p B\v A`¡v NÃv. Fs¶ N*tbms` tI¨n H^p NÅ In^n In^n¨p.
“”^mkns` Sp\n A`¡v Bt\m tI¨n? “”
“”Np_¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.