നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് [ajms]

Posted by

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്

night shift author-ajms

sfmssd tcm¬ fpj§p¶Sv tN«m\v– hpWµ D\À ¶Sv .HmXns¨¶t¸mtj]v¡pw N«m]nt¸m]n’ Wmlw ‘ AkÄ fp_pfp_p¯p. fVp^hzbvW§Ä N*p_§pt¼mjm\v– Hmt^mt^m knanNÄ . hzbvWw fp_nªnX¯p Wn¶v HmÀ s¯Xp¡m³ {lfn¡pt¼mÄ hf]w ASn{Nfn¨Sm]n N*p. ssWäv gncväv B]m`pÅ Npj¸fnSm\v–. F{S D_§n]m`pw fSn]mknÃ.WP^¯ns` {bfpO NmÄ shâ_n`m\v– AkÄ tKm`n sI¿p¶Sv.h¼¶fm] shuµ^ykpw Nmfw KWn¸n¡p¶ lÐkpw Aksa Hmcohns` {bn]¦^n]m¡n¯oÀ ¯p. {btSyN b^nP\W Nn«p¶Sv sNm*v fm{Sfm\v– B tKm`n AkÄ SpX^p¶Sv.VrSn]n Npan¨v bp_s¸«v Ko³ hpw tXm¸pw V^n¨p. N®mXn]psX fp¶n Wn¶v hz]w Akt`mNWw sI]vSp. Ko³ hv kÃmsS fp_pNn]n^n¡p¶p. kXnkpNÄ NrSyfm]n {bUÀ ln¸n¡p¶pWvXv . tXm¸mNs« ASnt`m`fm]n^p¶p. AkÄ ¡v Ss¶ Wm\w tSm¶n. hfr²fm] fm_nXw Wn]{´\w kn«v bp_¯v ImXmsWm^p§p¶Sv tbms`.^m{Sn]tÃ..hm^fnÃ. Ft¶mÀ ¯v AkÄ bp_s¸«p.H^p Np¶v tKm`nNÄ Hmcohn Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p. D_¡w Sq§ns¡m*v N¼yq«_pNapsX fp¶n`n^n¡p¶p FÃmk^pw . AkÄ BUys¯ NmÄ hzoN^n¨p. AkÄ ¡v S` N_§p¶Sv tbms` tSm¶n. A`vbtW^w Njnªs¸mÄ Nq«pNm^n hpK knan¨p.’ km..H^p Nm¸n NpXn¡mw ‘hpWµ Blzmht¯msX Fjpt¶äp.’ Wo]n¶v e]¦^ shN-vhn]m\tÃmXo ‘ hpK b_ªp.’ F´m ? ‘{ZÊv kÃmsS ssXäv B\v–. sI¡·mÀ N*m bns¶ Ns®Xp¡nÃ. ” A{S]v¡v tdm_m]n«pt*m ? ” G]v .. Wnsâ fp` k`pSm.. C§Ws¯ Xo gÀ «n«m W¶m]n«p*v. FÃmk^ptX]pw tWm«w At§mt« tbmNq . l^n¡pw Wns¶t¸ms` k`n] fp`NÄ D*mN\sf¶m Fsâ B{Piw .’

Leave a Reply

Your email address will not be published.