കമ്പിഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഡിക്ടിറ്റീവ് സുഗു [Sunil]

Posted by

കമ്പിഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഡിക്ടിറ്റീവ് സുഗു

Kambi Investigation Report From Detective Sugu Author : Sunil

 

കൂയ്! ..അത്തന്നെ! അയാം ദി സുഗു! ദേറ്റ് സുഗു! ഡിറ്റിറ്റീവു സുഗു!
ആർ യൂ റീവൈന്റിംഗ് മീ…?

ആദ്യമായി എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വൈഭവം അംഗീകരിച്ചതും എന്റെ ബുദ്ധിവൈഭവത്തെ പുകഴ്ത്തിയതും നിങ്ങളാണ് സൂർത്തുക്കളേ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്!
വെറും ചീള് പത്തു തോറ്റെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നയാ നാല് താടകമാരോടും അലവലാതീസ് അളിയന്മാരോടും ഒരു ലോഡ് പുജ്ഞത്തോടെ നുമ്മക്ക് സമാരംഭിക്കാം!

ക്രീയാത്മക കമ്പിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഔമ്പിയ കളിയും അതിന്റെ കേട് തീർത്ത ഇടിവെട്ട് കളിയും!

വളച്ച് കെട്ട് ഇല്ലാതെ നേരേ നുമ്മക്ക് കതയിലേക്ക് കടക്കാം…………

പത്തൊൻപതാം
വയസ്സിൽ ഞാൻ പത്താംക്ലാസ് ഫലം അറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ കാലം!

എന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ കാലം!

ആകെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ വല്യേച്ചിയും വല്യളിയനും വരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് എത്തി എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കുന്ന ആ ഭീകരകാലം!

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടോർച്ചറിംഗ് ക്യാമ്പായി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ വീട്!

ഒരു പോരാളി ഒരിക്കലും തളരില്ല!
ഞാനും തളർന്നില്ല!

Leave a Reply

Your email address will not be published.