ആൽബിച്ചായനും ഹിതകുട്ടിയും [സിമോണ]

Posted by

ആൽബിച്ചായനും ഹിതകുട്ടിയും

Albichayanum Hithakuttiyum Author : Simona

“”C{bmklyw Wfp¡v DÄ¡m«nt`¡v NX¶mt`m??…””

thmc]n Im^n¡nX¶v, N¿ns`Xp¯ knh-vNn¥mÊn Wn¶v H^`vbw k`n¨v, A`N-vhv, fp³bns` thmc]nÂ, NmÂfp«pNan ssNfp«pNÄ Np¯n, tNmcn tXdnan NnX¶n^p¶ Hmt«mdm³ fmPhnWn N®pNamjv¯n]n^p¶n^p¶ BÂdn¨m]tWmXv tImUn¨p..

ˇ

NÅpw ¥mhnsâ fp¶n`n^p¶v, A`Nv–hpw, BÂdn]pw S½nÂ, Wmsa tbmNm³ tbmNp¶, fq¶p Unkhs¯ KwPnÄ hcm^ns] bän]pÅ Bt`mIW¡nX]nÂ, Mm³, sfm^nª fo³ Ng\§Ä A^nsªXp¯ hkma bohpNÄ knS_n tNmco tXdnan sNm*pk¨p.

C¨m]WmenfpOfm]n NpWnªt¸mÄ, bn¶n`n^p¶n^p¶ A`N-vhv Nm\msS, Sp_¶n«n^n¡p¶ ssWän]psX hnºn`qsX, t{dhn]_nsâ Wn]{´\fnÃm¯ Fsâ D^p*p fpjp¯ fp`NÄ bpÅn¡m^sW sNmSn¸n¡mWm]n Sq§n¡nX¶n^p¶p…

B N®pNÄ fp`]nt`¡v bSn]p¶SpN*t¸mÄ Mm³ sfsà l^o^sfm¶na¡n.. Fsâ sNmjp¯ ANnXv C¨m]sâ fp¶n BXn¡an¨p.

C¨m]³, Fsâ bn¶nt`¡v S` sI^ns¨m¶v tWm¡n, fp³tbm«v ssN Wo«n, ssWän¡pskan]n`qsX CXs¯ fp`¡®n bnXn¨p sfsà Sn^p½n Smtj¡v k`n¨p..
“”hnÔn¸lp…””
C¨m]sWm¶v NÅtWm«w tWm¡n AX¡w b_ªp..

Mm³ N®p^p«n…. A`N-vhv bp_Nn`ps*¶v BwPyw Nm\n¨p…

ASv NqhmsS, BÂdn¨m]³, sI_pbp©n^nt]msX ssWän]psX hnºnWpÅnt`¡v N¿n«v Sq§n]mXn] fp`Nsa BNfmWsfm¶v SjpNn..
k`t¯ fp` NXt]msX bnXns¨m¶p sM^n¨p…
bns¶ ^*p fp`Nsa]pw SmsjWn¶v tft`s¡m¶v S«n sS_n¸n¨p..

Fsâ N®pNÄ AÂbtkUW]n`pw ASntW¡mÄ eÀ¯mknsâ A^nNn sk¨v AWyWm] H^p bp^pgsâ ssNNÄ WPvWfm] fp`]n`f^pt¼mjpÅ hpO¯n`pw C_pNn]Xªp.

Sp_n¨p Wn¶n^p¶ CXs¯ fp`¡®v, hnºnWp skan]nt`s¡m¶v F¯ntWm¡n ssWän¡pÅnt`¡pSs¶ Sn^n¨p tbm]n… (S\ps¸ms¡ AtÃ… IqXpÅ H¶pw Nm\mª Nm^\mkpw)….

“”sNmSn]³..””
Mm³ ^ihyw b_ªp…

As`N-vhnWv fp³klw Nm\n¡msS, AXp¡a]nt`¡v WX¡pt¼mjpw Fsâ fp`NÄ ssWän¡pbp_¯v Spap¼n D`ªpsNm*n^p¶p.

BÂdn¨m]³, A`N-vhnsâ Dä hpir¯pw, M§apsX cmfn`n {c*pw, ASn`pb^n, A`N-vhnsâ A½¨osX A`vbw ZnÌâv _nt`äokpfm\v. k]Êv Wm`vb¯n^*ms]¦n`pw hwhm^¯n`pw Bt^mPy¯n`pw fp¸Snsâ {bh^n¸pw Nů^§apfpÅ H^p hpµ^³…
knkminS³, ^*p Np«nNapsX Aѳ…

ÌnÂ… H^p WnSy N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.