വീട്ടിലെ നിധി 2 [Manu Kuttan]

Posted by

വീട്ടിലെ നിധി 2

Veetile Nidhi Part 2 Author : SanjY

Previous Part | Part 1 |

 

A½ Fsâ Np®]n tWm¡n A§sW C^p¶p N¿v Nq«n Np®]n bnXn¸n¨p Mm³ hzÀPw N*v C^p¶p Np®]n Wn¶pw sNmSn skÅw HjpNn..

Hmiv Nt*m A½s] tWm¡n Ck³ N®oÀ H`n¸n¡p¶Sv..

Fsâ ssUktf Fs´¦n`pw f¡Ä sI¿p¶ Nm^yw Bt\m CsSms¡..

Hm bns¶ Hmt^m^p¯^psX ko«n`pw Fs´ms¡]m WX¡ps¶ F¶v BÀ¡pw A_n]m³ bänà ASptbms` CSpw B^pw A_n]nÃ.. tks_ H¶pw tk* H¶v Np`p¡n S¶psX A½¡v.. ^mkns` sSm«v AXn¡m³ bämsS Wn¡pkm hMvKptfm³..

At¿ Npªnt` Mm³ bnXn¨p S¶mt` Wo fq{Sw tbm`pw Hjn¨n^p¶pÅp CtàXuh_n fpÅn]n^p¶ sI_p¡³ Cs¸m kaÀ¶p k`pSm]t¸mÄ BW Np®]pw Np`¸n¨p A½t]mXv Ss¶ Np`p¡n S^m³ b_]p¶p..

i i Npªnt` DÅ B fp´n^n AÃ At½ Cs¸m.. WÃ bqk³ bjf..

Dw Dw.. Fsâ f^ptfmapsX emPyw..

f^ptfmapsX emPyw Hs¡ AknsX Wn¡s« AkapsX A½m]½¡v Cu emPyw tkt*..

A¿Xm Mm³ k^m³ 5 fnWp«v sskNn]n^pt¶Â emPyw C§sW Np`¸n¨p WnÀ¯m³ tfm³ D*mNnÃm]n^p¶p B¬Np«nNÄ B]mt` Np_s¨ms¡ ssV^yw tk\w C§sW ImNm³ tbmNmtW BÀ¡pw bäpw.. Wo Cu b\n H¸n¡p¶SnWv fp³bv Fsâ sftÊKpNÄ km]n¨p tWm¡nt]m..

CÃ.. Fsâ tcm¬ FknsX..

ASv Wnsâ _qfn D*v.. ASv Sn^t]* sftÊKv km]n¡mWmt\ Mm³ Fsâ tcm¬ S^mw..

A½ FWn¡v Imäv Hm¸¬ B¡n S¶p..

Mm³ A½ FWn¡v A]¨p S¶ sftÊKpNÄ km]n¡m³ SpX§n..

tfmsW Zm hMvKp Wo F´v sI¿m³ tbmNpkm..

Zm _nss¹ Sm..

Wnsâ H^p B{P¯nWpw A½ FSn^Ã Zm Mm³ CWn WntâSm\v.. Wnsâ sb®m\v..

Zm hMvKptfmsW..

Mm³ ASv km]n¨p A½]psX fpOt¯¡v tWm¡n A½]psX N¿v At¸mjpw Fsâ Np®]n Ss¶ B]n^p¶p…

Fsâ AWnS sbs® hSymt\m b_ªsSms¡..

A¿Xm km]n Wn¶v skÅw Cs¸m H`n¡pftÃm Zm.. Mm³ At¸mÄ b_ªSv Wo H¶v tWm¡m³ tbm`pw sfWs¡«nà Wo ImNm³ So^pfmWn¨p ASpsNm*v BUyw Wo Np_¨p ssV^yw Hs¡ D*m¡m³ tWm¡v C§sW F´nWpw GSnWpw f^n¡m³ tbm]ms` W½sa AÑtWm fäp Bs^¦n`pw Nt¿msX bnXn¨m Wo Fs¶ Ct«¨p CSptbms` Imkm³ tbmNntÃ..

A½ A{S]pw b_ªt¸mjm\v Fsâ NjnkptNXv Mm³ fWÊn`m¡n]Sv..

Mm³ A½]psX N¿n Wn¶pw bnXn kn«p.. S` Smjv¯n C^p¶p..

F´m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.