ശിശിര പുഷ്പ്പം 17 [ smitha ]

Posted by

ശിശിര പുഷ്പം 17

shishira pushppam 17  | Author : SMiTHA | Previous Part

 

Fdn Ìoc³ ko«ns`m^p¡n] bmÀ«n]nt`¡v tbmNm³ gmt^m¬ WµNpfm_n³s_ ko«nt`¡v ss{Zkv sI¿pN]m]n^p¶p.
Fdn ÌocWv sF bn Fhv Nn«n]Sn³s_ BtQmgfm]n^p¶p.
tNmtaKn {bn³hn¸mapw Ìmcv sh{N«_n]pw k`n] H^mtQmgtfm^p¡n]n^p¶p.
bs£ C¶s¯ BtQmgw Fdn]psX GäkpfXp¯ hpir¯p¡Ä¡v fm-{Sw.

ASms\¦n _coOv, Unky, WµNpfmÀ, gmt^m¬, fnWn, sgÃn, bns¶ Ìmcns` hwPoS SpX§n] ^t*m fqt¶m tbÀ fm{Sw.
_coOv ^ihyknk^w kjn A_n]n¨Sv Fdn]v¡v tbmÌnwPv shbyq«n N½og\À B]n«m]n^n¡msf¶m\v.
Gjpf\nt]msX F¯nt¨^mWm\v Fdn A_n]n¨n^ps¶¦n`pw gmt^m¬ Wm`pf\n]v¡v Ss¶ WµNpfm_n³s_ ko«nt`¡v Sn^n]v¡pN]m]n^p¶p.
koXn³s_ tNms¼u*nt`¡v N]_n]t¸mÄ Ss¶ AkÄ H^p Nm^yw {l²n¨p. fpäs¯ tUkUm^p bq¯n^n¡p¶p.
fpät¯¡v N]_n]t¸mÄ Ss¶ NotdmZn³s_ lÐw AkÄ tN«p. AN¯v A]mÄ hwPoS¯n³s_ t`mN¯m\v F¶kÄ¡v fWÊn`m]n.
NmÀ tUkUm^pkn³s_ Ipk«n bmÀ¡v sI]vSn«v AkÄ AN¯v N]_n. WµNpfmÀ C]À tcm\pfm]n Nth^]n Im^n]n^n¡pN]m\v.timw So]ä_n t¹ sI¿s¸Xp¶Sv A]mÄ Ss¶ Nt¼mhv sI]vS, Kqdn`n t{bm{PmfnWv tk*n]pÅ bm«pNans`m¶mk\w. VymW`oWfm]n, N®pNaX¨v, ln^Êv bSns] Sma¯n I`n¸n¨v,hwPoS¯n³s_ PÔfmUW ewPn]n `]n¨n^n¡p¶ B ^qb¯nt`¡v tWm¡pt¼mÄ Ss¶ Ct¸mÄ tUiw IqXv bnXn¨p Npj]p¶p.

A¶v, hÔy]nÂ, Wn`mkv SpX§n]t¸mÄ, Ipk¶ tfQ§apsX fp¼ns` f^¨nÃ]n b£nNÄ sNm¡p^p½n] ^SnfpiqÀ¯¯n Ss¶ tIÀ¯v bnXn¨v N®n`pw Nknan`pw Ip*n`pw Ipwdn¨SnWv tlgw GSv t`mN¯n³s_ shuPÔnN¯n`m]n^p¶p Sm³ ? B^m\v ASnWptlgw Ss¶ {lpSn]m]n, `]fm]n, fo«n¸mXns¡m*n^p¶Sv? ASnWv tlgw bN`pNsaÃmw ^m{SnNamkpN]pw ESp¡saÃmw kh´§amkpN]pw C`Napw NÃpNapw K`dnµp¡`psfÃmw bq¡amkpN]pw eqknemP§sams¡ BNml§amkpN]pw sI]vSntà SWn¡v? Sm³ ASnWp tlgw C^p¶n«nÃ, WX¶n«nÃ, Wn¶n«nÃ, NnX¶n«nÃ, em^fnÃmsS H^p Wo`tfQ¨o´v tbms` HjpNpN]m]n^p¶p. tUiw H^p Sk\ tbm`pw S\p¯n«nÃ, D\§n]n«nÃ. N®pNapsX SpXn¸v, AV^¯nsâ kn_]Â, fm_nX¯n³s_ {Shn¸v, H¶pw ASnWp tlgw fm_n]n«nÃ. Gäkpw {bn]s¸« bm«pNÄ tbm`pw Gäkpw {bNmlfpÅ Wn_w tbm`pw CãvX¯nt`¡v NX¶pk¶nà ASn¸ns¶. l^o^¯nWv A{Stf Bhàn]p*v, GSv Wnfngkpw sM^n¨v SNÀ¡p¶ H^p fimNmän^¼w S³s_ tUi¯n³s_ Han]nX§an`p*v F¶v- Sn^n¨_n]p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.