ഇടവേളയിലെ മധുരം 2 [ഋഷി]

Posted by

ഇടവേളയിലെ മധുരം 2

Edavelayile Madhuram Part 2 Author Rishi | ഋഷി

Previous Parts | Part 1 |

AXp¯ Unkh§an sI_n]ѳ AVnNfpÅ AkVns]Xp¯v SoÀ¡m³ ko«n`p*m]n^p¶p. GX¯ns] Nm\pt¼msjms¡ DÅn H^p frPw Ip^fm´n. tWÀ¯ »uhnWpÅn sM^p§p¶ SXn¨p sNmjp¯ fp`NÄ. fn¡km_pw skÅ Wn_fpÅ »uhpNÄ. N_p¯ k«sfm¯ fp`¡®pNapw tWm¡nWnÂs¡ SXn¨p Wo*pk^p¶ fp`sM«pNapw. GX¯n WX¶p k^pt¼mÄ Spap¼p¶ fp`NÄ. tSmÀ¯v tb^nWp fm{Sw tSmanÂ. AÑWpf½]pw Ipäpk«¯ps*¦n tSmÀ¯p fp`NÄ¡v tft` A`£yfm]n k`n¨nXpw. AÃm¯t¸mÄ NpWnªp Wnk^pt¼msjms¡ skan]nt`¡v SÅp¶ fp`NÄ tWm¡n Mm³ N¼n]Xn¨v AklWmkpw. I´nNÄ C_pNn] Sm_nWpÅn fmUNfm]n I`n¸n¨p WX¡pt¼mÄ NpWn¨p WnÀ¯n fp*p sbm¡n Sm_pk`n¨q^n AknsX]n«q¡m³ Np® fpjp¯p….Fsâ sNmjp¯ GX¯n]psX SXn¨ I´nNÄ AXn¨p Ipk¸n¡m³ ssNNÄ S^n¨p… Aksa Nm«masWt¸ms` AWpekn¡m³ DÅp SpXn¨p.

CsSms¡ hin¡mw. Hmt^m Wnfngkpw Nn«p¶ S¡¯nWv B tbmÀfp`NÄ Fsâ tf`p^]v¡p¶, B sNmjp¯p^p* I´nNÄ Fsâ fp¶n`fÀ¯p¶, Fsâ I´nNÄ sM^n¨pX]v¡p¶ GX¯ns] Nl¡n]pX]v¡m³ fWÊp sk¼n. BUys¯ Nan]v¡p fp³bv Fs¶]n«p Nan¸n¡p¶Sn`pw NãvXfm]n^p¶p C¸js¯ ØnSn. Cs¶Wn¡m SXn¨ SpXNapsX CXp¡n sbm´n Wn¡p¶ bq_nsâ hzmU_n]mw. C_p¡f_n]mw. B tSWnsâ ^pIn]_n]mw. B fp`NapsX sNmjp¸pw, NÃn¸pf_n]mw.

F´mXm tfmtW, fpOw kmXn]n^n¡pt¶? Im^pbXn]n Ft¶mXv tIÀ¶n^p¶psNm*v GX¯n tImUn¨p. fpO¯v tW^n] In^n.

D½_¯n^p¶v A^n]ns` NÃp sb_p¡p¶ A½ In^n¨p. _nhÄ«v k^m_m]n AtÃXm?

Mm³ l^n¡pw A¡m^yw f_¶n^p¶p. F¶m`pw Nn«n] Akh^w fpSs`Xp¯p. B… At½. sI_ns]m^p sX³g³. MmWn¯n^n kngfw AenW]n¨p.

F´nWmXm tfmtW. Wo bmÊmkpw. AsSm_¸m. F`{Îogy³ Wm`p Unkhw FXp¡\ b\n]tà Wo ^*v Unkhw sNm*v SoÀt¯, ASpw bmSn¸mSn. GX¯n b_ªp. Wo km. C§sW Sq§n¸nXn¨n^n¡*. GX¯ns]\oäp. A½]pw S`Np`p¡n.

sskNpt¶^fm]n^p¶p. Imª sk]n`n IqXpNp_ªn^p¶p. fqt¶¡t_mafpÅ b_¼v. A½]psX N®n Wn¶pw f_ªt¸mÄ Mm³ GX¯n]psX A^]n ssN Ipän, B sNmjp¯ fX¡pNan kn^`pNÄ AfÀ¯n F¶nt`¡v tIÀ¯pbnXn¨p. H¶pw b_]msS GX¯n F¶nt`¡fÀ¶p.

WnW¡v sX³gWpt*mXm? GX¯n tImUn¨p. hSyw b_ªm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.