ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ 3 [എഴുത്താണി]

Posted by

ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ 3

CHETTANTE BHARYA PART 3 AUTHOR-EZHUTHANI

Previous Parts | Part 1 | Part 2 |

Wµn Wn§Ä W`vNn] knfÀlW§Ä¡pw t{bmÕmiW§Ä¡pw Cu emP¯nWpw Wn§apsX t{bmÕimWkpw knfÀlWkpw DbtUl§apw {bSo£n¨psNm* Fjp¯m\n …

A¶v ^m{Sn ko*pw ko*pw B tImUy§Ä Mm³ Ft¶mXv Ss¶ BkÀ¯n¨v tImUn¨p H¶Ã H^pbmXv D¯^§Ä FWn¡v Nn«n bt£ Aks]m¶pw Fsâ fWÊnsW hwSrbvSWm¡n]nà Nm^\w Aks]Ãmw sNms*¯n¨Sv G«¯ns] H^p Io¯ hv{So]m]n In{SoN^n¡p¶ WnPfW¯n`m]n^p¶p Cà Fsâ G«¯n Io¯]à In`t¸mÄ A_n]msS Wn¶Smkpw Asæn tks_ H^p fmÀPkpfnÃmªn«mkpw Asæn Ss¶ CsSms¡ hÀÆ hmVm^\fsà F{St]m F®w Mm³ Unkhkpw Nm\p¶p A_nªpw A_n]msS]pw Mm³ Ss¶ F{Sk«w b`^psX]pw fm_n`pw bq_n`pw WnSwd¯n`pw hvbÀln¨n^n¡p¶pbt£ As¶ms¡ tSm¶n]SntW¡mÄ Ft´m H^p AWpeqSn C¶s¯ hvbÀlWkpw NmjvI]pw F¶n D*m¡n]nsà .sSÃp tUgyt¯msX Bs\¦n`pw MmWpw B NmjvI BhzUn¨nsà H^p k«w B fm_nX§sa D^hn Fsâ ssNNÄ NX¶v tbm]t¸mÄ ko*pw ASnsâ frUp`S A_n]m³ tk*n Ss¶]sà Mm³ ssN B Pm¸n`qsX NX¯n kn«Sv .
F{S frUp`fm]n^p¶p Ak Fsâ ssNNÄ B f`ÀNpX§Ä k¶v bSn¨t¸m l^n¡pw ASv bSp§ntbm]Sv Mm³ A_nªSsà . At¸m tI¨n W`vNn] bp©n^n]n Mm³ N*Sv Ipk¶ `nbvÌn¡nsâ Bk^\t¯mXv NqXn] AV^§Ä fm{Sfm]n^p¶nsà . B NmjvI N*p sNm*n^p¶t¸mÄ H^n¡s`¦n`pw Aksâ ØmW¯v MmWm]n^ps¶¦n F¶ Fsâ fWÊv B{Pin¨n^p¶nsà Asæn`pw G«¯ns] tbms` H^p sb®nsW Nn«n]m B^m\v H¶v AWpekn¡m³ B{Pin¡mSn^n¡pN . F´nWv BWµpw ^mQtk«Wpw AX¡w b`^pw UnkthW B l^o^¯ns` tIm^ k`n¨qäp¶Sv Mm³ UnkthW Nm\p¶Ssà .
bt£ C¶pks^ H^n¡`pw B H^p N®n`qsX Mm³ G«¯ns] tWm¡n N*n«nà F¶n«pw C¶§sW hwekn¨t¸mÄ Fsâ fWÊn tk*m¯ In´NÄ D]À¶v k¶sS§sW C{S]pw BapNapsX Nt®_v sNmÅm³ fm{Sw I^¡mt\m Fsâ G«¯n]½F¶m Ak^psXs]ms¡ N®v bSnª B fUm`hs] H¶ N*n«v Ss¶ Nm^yw bs£ Ct¸m F§sW hf]w b{S*v Njnªp CWns]§sW G«¯ns] Nm\pw Aks^ms¡ D_§n]n«p*mNpw S`v¡m`w B kly hpµ^n]psX tcmt«m N*v Bl SoÀ¡mw Mm³ Fsâ tcm¬ FXp¯p t`m¡v Sp_¶p sc]nhvdp¡v Hm¸¬ sI]vSp GXv¯n]psX sFZn]n tN_n tWm¡n G«sâ]pw G«¯n]psX]pw N`ym\ tcmt«m B]n^p¶p t{bmssc bnNvIÀ ASv N*Spw Fsâ DÅn Wn¶v Bt^m Ft¶mXv f{´n¨pfWp Wo F´m\v sI¿m³ tbmNp¶Sv ASv Wnsâ G«sâ em^y]m\v AkÀ¡v A½]psX ØmWfm\v Wo sI¿p¶Sv sSäm\v . bs£ DÅn fpj§n] B lmhWs¯¡mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.