ഓ൪മ്മചെപ്പ് 3 [Akhil akrooz]

Posted by

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 3

Orma Cheppu Part 3 Author :  Akhil Akrooz

Previous Parts | Part 1 | Part 2 |

.As¸m SpX§ «….S¡pXp sNmXp¯ fnYm]n]pfm]n AkÄ ko«nt`¡v WX¶p S¡pXp bns¶ Nan¡mWpw tbm]n . Cu ^mK³ sf¼_ntWmXv F¶v b_ªSm Cu kjn H¶v XmÀ sI¿m³ fj sb]vSm Cu kjn BsN sIan bnan B\v WX¡m³ tbm`pw bäp¶nÃ. ASpw b_ªv AkÄ tPäv Sp_¶v ko«nt`¡v N]_n. tfl]n b©hm^ sbmSn sNm*pk¨p. At¸mtj¡pw bp_¯v C«n^p¶ Sp\nNÄ FXp¯v A½ ANt¯¡v k¶p.WnW¡n b©hm^ sbmSn tfl ks^ fms{S F¯pÅp F´m At½ B AXp¡a]n tbm]n b©hm^ sbm«n¨v bm{S¯n`n«m Wnsâ ssN Fs´ HXnªp tbmtkm. At½ Mm³ ASv CXm³ tWm¡pkmÀ¶pDw CXm³ tWm¡pkmÀ¶p CWn Cs¸m Mm³ Ct«maw Wo tbm]n B fpäw AXn¡m³ tWm¡v At¸mtj¡pw Im] D*m¡n sk¡mw. Dw bns¶ AkÄ Iqs`Xp¯v fpäw AXn¡pkm³ SpX§n. G]v– tI¨n C¶v tW^s¯ kt¶m. C¶v C*m]nà fmaqsh Wo F´m C{S tW^w sskNn]Sv 6 f\n B]t`mfä¶mÄ h-vNqans` ]q¯vscÌnk` tI¨n As¸m ASnsâ Np_¨v Zm³hv {bmÎohv D*m]n^p¶p.H Nm\m³ k^m³ btäm fmapsh.bns¶´m tI¨n kmt]m. tI¨n Hs¡ bYn¨p kn`hntbm] h-vNqÄ AsÃ. Dw tWm¡s« Xn ¢mhv Njnªn«v F¯m³ tWm¡mw. Dw As¸m sl^n tI¨n. BXn.ASpw b_ªv fmaknN ko«nt`¡v tbm]n. hpf fpäfXn¡pkm³ SpX§n. H^p 5 fnWnäv B]Sp tbm`pw D*mNnà At¸mjm\v S¡pXp ssh¡nan bmªp tbmNp¶SvGiv Ck³ CSv Ft§m«m Cu tbmNpt¶ Nan¡m³ tbm] Bam\tÃm. ASpw b_ªv. fpäfXn Hs¡ Njnªv AN¯p k¶v Xoko Hm¬ sI]vS cm³ C«v Nth^]n k¶n^p¶t¸mam\v Im] D*m¡n sNm*v A½ k¶Sv. A½ NXn¡m³ Ft´`pw Dt*m. B bm{S¯n`v bjw C^n¡p¶p*v ASv FXp¯p Njnt¨m B bm{S¯ns` bjw Mm³ tWÀs¯ Njn¨p Cu.W¶m]n ASv.Can¡* ASn`v A¨¸w Npj`¸w C^n¡p¶p*mÀ¶pt`m ASv N*ntÃ.AsSm¶pw FWn¡v tk*.AsSm¶pw Njn¡nÃt`m Fsâ tfmav WnWs¡ms¡ H Mm³ H¶pw b_]p¶nÃ. Hs¡ f½n.Im] NpXn Hs¡ Njnªv bm{Sw NjpNn sk¨n«v tkPw Npan¨v kna¡v sk¡m³ tWm¡v. CSv NpXnIv Njnªn«v tbms^.Im] NpXn Hs¡ Njnªn«v F¶ Mm³ Wnt¶mXv b_sªSv– AÃmsS Cs¸m Ss¶ sI]mWÃ.H A½ Im] NpXntIm.FWns¡m¶pw tk*Np_¨p NpXn¡v At½ At½sX IqXv H¶p Np_]s«. ASv b_ªv AkÄ A½]psX N¿n bnXn¨v Im] sNmXp¡pkm³ tWm¡n.B Fsâ ssN Npt«y tkUWn¡p¶p. Wo H¶v F®oäptbms].Np_¨p Njnªv Npan¨v H^p b¨ Ip^nUmÀ C«v ehvfkpw sSm«v hpf _qfn k¶n^p¶p. tcm¬ FXp¯v sWäv Hm¬ B¡n. tbmw kmXvhm¸n WnVnN]psX sfthKv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.