ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം [Sumesh]

Posted by

ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം

Njangalude Pranayam Author : Sumesh

im]v {c*vCsSsâ BUy NT]m\v As¸m ASntâSm] In` sSäpNÄ D*mNmw Mm³ fmN-vhnfw ss{X sI¿mw sSäpNÄ Np_]v¡m³ bns¶ H^p Nm^yw.. Mm³ CknsX FjpSm³ tbmNp¶SvFsâ _n] ss`cvF N-vhvbo^n]³hv BNp¶p ASvsNm*v CSv km]n¡p¶ F{S tbÀ¡v CSv CãfmNpsf¶v A_n]nà CknsX b»ngv sI]p¶ fn¡Spw H^p _n] ss`cv FN-vhvbo^n]³hv B]n tSm¶m_nà sk_psS Nps_ t`mKn¡Â AÃm¯ hnäptkg³ bns¶ sk_psS Nps_ hv–ssbhv A¸v Nps_ Io¯ km¡pNÄ F¶m shN-vhv F¶ b_ªm ASv hweknt¡*Sm\v CknsX]pÅ FÃm NTNapw A§sW F¶Ã In`Sv _n] Bs\¶v co sI¿m_p*v ASv km]n¡p¶kÀ¡v fWhn`mNpw At¸mÄ SpX§mwMm³ hptfgv (FÃmk^pw b_]p¶Sv tbms` H_nKnW sW]nw Aà Fsâ]pw Fsâ `u_ns³_]pw hzNm^yS tWm¡\ftÃm) FWn¡v 23k]hpÅt¸mÄ Fsâ knÀKnWnän FWn¡v Wãfm]n. Wãfm]n F¶v b_]m³ bänà Mm³ H^pbmXv ht´mgt¯msX fWÊ_nMv Fsâ bmÀXv\À¡v h½mWn¨p NrSyfm] So]Sn HmÀf]p*v bs£ b_]p¶nà AsSm^p Kq¬ fmhw 2009 ASv hwekn¨Sv F³s_ hm{µ]psX AbmÀXvsfâv k¨m]n^p¶p. F¶m Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv M§apsX BUy `kv tf¡nRv Aà Nm^\w AsSm^p Up^´fm]n^p¶p FWn¡v B{Nm´w NqXn bs£ hm{µ Dt±ln¨n^p¶Sv F³s_ NqsX Np_Iv tW^w H^pfn¨n^n¡mWpw hwhm^n¡mWpfm]n^p¶p bs£ F³s_ BUy hwekfm]n^p¶p ASvsNm*v Mm³ Np_Iv SnXp¡w Nm\n¨p A§sW ASv Npafm]n A§sW F¶n Wn¶v hm{µ Hjnª fm_m³ SpX§n hm{µ]v¡v B H^p hwekw DÄsNmÅm³ H^pbmXv hf]w tk*n k¶p. GNtUlw H^p k^vgw FXp¯p bn¶oXv M§apsX _nt`g³ ko*pw bj] ^oSn]nt`¡v k^m³. At¸mÄ Mm³ b_ª k¶Sv Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv M§apsX ^*mfs¯ `kv tf¡nRv Np_n¨m\v.Ct¸mÄ b¯p k^vgw Njnsª¦n`pw Ct¸mjpw HmÀ¡pt¼mÄ H^p hpOfpÅ HmÀf]m]n C^n¡p¶p B Unkhw ASv sNm*v CWn At§m«v Mm³ FjpSp¶Sv B bj] hptfgpw hm{µ]pw B]n«m\v sum`[email protected]]nÂ.^omASnWv fp³bv M§sa Np_n¨ H¶v b_]mw M§Ä ^* tb^pw ]pss\äZv– A_dv Ffnt_äohn B\v sl^n]m] Ø`wb_]p¶nà Wm«n M§Ä tNm«]w KnÃ]n`m\v FWn¡v N`ym\ {bm]w BNp¶p Mm³ hz]w fm{Xntfm\n sshäv tWm¡n WX¡p¶pCs{S]pw sb«¶v N`ym\w NjnIv shä BNm³ B{Pin¡p¶p A§sW C^ns¡ Hmcohns` {co ssXfn H^p thmgy {c*vgnbv sshäv Fs¶]pw hm{µs]]pw b^nI]s¸Xp¯n. hm{µ]v¡v 32k]hv SoÀ¨]m]pw fm^oZv B\v ihvd³Zv NqsX CknsX Smfhw H^p fNÄ D*v Wm«n hm{µ]psX AÑWpw A½]pw NqsX Wn¶v bYn¡p¶p. hm{µ CknsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.