ദേവരാഗം 7 [ദേവന്‍]

Posted by

ദേവരാഗം 7

Devaraagam Part 7 Author ദേവന്‍

Devaragam Previous Parts |  PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 |

Mm³ S`]n A^pf]m]n St`mXn]t¸mÄ AkÄ Fsâ sW©nt`]v¡v N]_n¡nX¶v fm_ns` fmwhtPma§Ä Fsâ sW©n AfÀ¯n… Nm`pNÄ AN¯n f`À¶p NnX¡p¶ Fsâ k`s¯ SpX]n AkapsX A^s¡«fÀ¶p… AkapsX fpOw Fsâ fpOt¯]v¡v AXp¯p k¶p…. KW`pNan NÀ«Wn«p f_¨n«pÅ fp_n]n ss`äv C«n«nÃm¯SpsNm*v AkapsX fpO¯nsâ emP¯v Wnj`m\v… bSps¡ Fsâ Ip*n AkapsX t_mhmUa§Ä tbm`pÅ AV^§Ä fp{UImÀ¯n ….

B Wnfngw Fs¶ bp\À¶p NnX¡p¶ sb®v fpt¯m fmaptkm Aà Fs¶Wn¡v fWÊn`m]n.. Nm^\w k]Ê_n]n¨ tlgkpw Ak^p ^*mapw Fsâ H¸w k¶p NnX¡m_ps*¦n`pw AkÀ l^o^w AVnNw tUi¯v AfÀ¯msS Fsâ sW©nt`m ssN¯*]nt`m S`k¨v NnX¡pNfm{Stf sI¿m_pÅq… Fsâ AXp¯v AkÀ hp^£nS^ms\¦n`pw sb®p§Ä¡v hmVm^\]pÅ Wm\wsNm*v A¸w HSp¡w bm`n¡m_p*v…

Fsâ tUi¯v NnX¶ sb®nsW SÅnfmän Mm³ Fjpt¶äv ss`än«p… ASm^ms\¶p fWÊn`m] Wnfngw Fsâ ^àw Sna¨p..

“”””BUn…” kÀg§am]n Mm³ f_¡m³ {lfn¡p¶ AkapsX fpOw N* Wnfngw fpOfX¨v Hs^®w sNmXp¡mWm\v FWn¡v tSm¶n]Sv.. bs£ Mm³ tUgyw AX¡n tImUn¨p…

“”””…Wos]´m CknsX…???”

“”””….fp¯nsâ N`ym\ftÃ…???”

“”””… ASv AXp¯ BjvI]tÃ… Wo Cs¶´m CknsX]¶m tImUn¨Sv..??” bÃv NXn¨psNm*m\v Mm³ tImUn¨Sv.

“”””….Mm³ H^mjv¨ fpt¶ C§p tbm¶p.. bns¶ tUtk«³ k¶n«ps*¶v C¶s`]m MmW_nªSv ASpsNm*v skap¸nsW Ss¶ tbm¶p…” kas^ Nqam]n `mhy emkt¯msX AkaSp b_ªt¸mÄ A{S]pw tW^w AX¡n WnÀ¯n]n^p¶ Fsâ NXnªm¬ sbm«n…

“”””….Cu ko«n k¶m`pw Wnt¶mXv Fsâ fp_n]n N]_^pSv F¶v- Mm³ b_ªn«pÅStÃ….??” A`_p¶ tbms`]m\v Mm³ tImUn¨Sv..

“”””… tUk«m.. ASv… Mm³… tUtk«Wv H^p hÀss{bhv S^m³….” Fsâ emkw N*v kn^*ptbm] AkÄ fp¡n fqan b_sªm¸n¨p…

“”””… B^So….. Wo S¶ H^p hÀss{bhv Ss¶ f_¡m³ FWn¡v CWn]pw bän]n«nÃ… Wo bp_¯v tbm…”

“”””…B^Snt]m…?? tUtk«³ Fs¶ A§sW]ÃtÃm knan¡m_p*m]n^p¶Sv…. Mm³ tUtk«sâ BUn]tÃ…?? ¹ohv tUtk«m Ft¶mXnWns]¦n`pw £fn¨p NqsX..???.” N®v Wn_¨v U]Wo] emk¯n Fs¶ tWm¡ns¡m*m\v AkÄ b_ªSv F¦n`pw AsSm¶pw Fsâ fWÊns` So sNXp¯m³ tbm¶Sm]n^p¶nÃ…

“”””… C_§n tbmXo… CWn Wo CknsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.