ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 6 [പോക്കർ ഹാജി]

Posted by

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 6

 Aasakthiyude Agninalangal Part 6  bY: പോക്കർ ഹാജി | Previous Parts

 

A§sW fm`Sn Nm¯n^p¶ sImÆmjv¨ ks¶¯n.A¶s¯ Unkhw ^mkns` fpS hf]w sb«¶p Wo§m¯SnWm BsN {bm´m]n.F¦n`pw f¡sa ^*ntW]pw ^mkns` FÃmw H^p¡n hvNqan b_ªp kn«SnWp tlgw sb«¶p Ss¶ Npans¨m^p§n C_§n.
fm`Sn ko«nt`¡pÅ kjn]nt`¡p N]_n]t¸msj Ss¶ D½_¯p A¨Wpw ^mV]psX A½m]n A¨³ ^kn]pw C^p¶p kÀ¯fmWw b_ªn^n¡p¶Sp N*p. ASp N*t¸msj Ss¶ fm`Sn]psX FÃm Btklkpw sbm]n .
Fsâ ssUksfå Ck^p tW^s¯ ks¶m . . Ck^p k^p¶SnWp fp¼v Cs§¯\sf¶p N^pSn ^mkns` H^p§n SpX§n]Sm .sU ^*p tb^pw Fs¶ N*p In^n¨p sNm*p Fs´ms¡s]m b_]p¶p. ssUksf CWn Fs¶ bän]ms\m..Wmlw bnXn¡m³ MmWnWn F§sW tN_n sIÃpw ssUksf.. ^mV AXp¡a]ns`m fsäm B]n^n¡pw. AkÄ bp_¯p*m]n^ps¶¦n Npj¸fnÃm]n^p¶p.AksaÃmw fmsWKv sIs]ñsW..CSns¸m F´m sI¿pN ^*p sb^pw Fs¶ N*p Njnªp..Sn^nsN tbmkmWpw sSm¶p¶nÃ..
fm`Sn ssV^yw hwe^n¨p H^p ]{´fWpgy³ N\s¡ fµw fµw At§mt«¡p sI¶p.
“”””..B fm`SntfmÄ k¶sÃm km km tN_n km tfmsa Xo ^mtV tU fm`Sn k¶p .”
A¨sâ knan I½`p sNm*p BsN SaÀ¶ fm`Sn¡p Ssâ fWÊn sb«¶p^p*p NqXn] NmÀsfQ¯nWp åsI_ns]m^p Blzmhw tSm¶n. AkÄ¡p BUyw tSm¶n] åB hemN¼w H¶p Np_ªp.AkÄ D½_t¯¡p sI¶p N]_n.AkÄ A¨sâ fpt¯¡p tWm¡n H¶p bp©n^ns¨¦n`pw ^kn]psX fpt¯¡p tWm¡n]nÃ. AkÄs¡m^p I½Â tSm¶n ^kn]psX fpt¯¡p tWm¡m³. At±i¯ntWmXp ^mV FÃmw b_ªp Nm\psf¶pw C¶p k¶Sp FÃmkÀ¡pw NqXn Nan¡mWms\¶pw fm`Sn¡p W¶m]n A_n]mw bs£ AkÄs¡m^p I½`pw Wm\kpw Hs¡¡qXn BsNs]m^p b^pk¯n`m\p D½_t¯¡p tN_n sI¶Sp.
“”””..CkansSknsX sbm]n NnX¡pkm..^mtV FXo ^mtV ..”
“”””..Hm Fs´m ”
“”””..C§pkmXo.. . .. sU fm`Sn k¶p.. tfmsa Wo]n^ns¡Xo..”
“”””..Um k^p¶¨m..”

^mV AN¯p Wn¶pw knan¨p b_ªp. fm`Sn AknXn^p¶ Nth^]n`n^p¶p. AkÄ¡t¸mjpw ^kn]psX fp¯p tWm¡m³ I½`m]n^p¶p. ^kn¡pw ASp fWÊn`m]n ASp sNm*p Ss¶ A]mÄ AktamXp H¶pw tImUn¨p dp²nfp«n¨nà sk_psS In^n¡pN fm{Sw sI]ñp. At¸mtj¡pw ^mV AN¯p Wn¶pw C_§n k¶p
“”””..s¿m tI¨n ks¶m..F{S tW^fm]n tI¨o M§ap Nm¯n^n¡p¶p F´m Smfhn¨Sp..”
“”””..MmsWm ..FXo Mm³ Smfhns¨m ..CÃsÃm F¶pw k^p¶ tW^¯sà k¶Sp.”å
^mV t¢m¡nt`¡p sWm¡n]n«p
“”””..B ASp l^n]m\sÃm tI¨n]psX hf]w B]sS DÅsÃ..Mm³ N^pSn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.